První kniha žalmů "dočtena"


34. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí.

35. Hospodine, veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou, bojuj proti těm, kdo proti mně boj vedou. … Já, když byli nemocni, jsem chodil v rouchu žíněném a pokořoval jsem se postem. Ale moje modlitba se mi do klína vrátí.

36. U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.

37a. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. … Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého.

37b. Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi, neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští.

38. Stal se ze mne člověk, který neslyší a neodmlouvá, neboť na tebe jen, Hospodine, čekám, Panovníku, Bože můj, kéž bys odpověděl!

39. Moje očekávání se upíná jen k tobě. Vysvoboď mě ode všech mých nevěrností. … Když někoho za nepravost napomínáš tresty, rozkládáš jak mol to, po čem dychtil.

40. Mnoho divů jsi vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat… Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru.

41. Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání.

(6. týden a kousek 7. týdne - pokud je žalm delší než 30 veršů, nechávám si ho na dva dny)

z kaple našich sester v Miláně

Aby byla kniha plná, zde jsou odkazy na všechny "mé žalmy" z První knihy žalmů. Vnímavé duši neujde, co se skrývá za řádky, jak prožívám dny, kudy mne Pán vede, čemu mne vyučuje a kde mne "odhaluje"  a jinde zas povzbuzuje...

21. - 33. žalm

15. - 20. žalm

8. - 14. žalm

1. - 7. žalm

Už vím velmi pravděpodobné datum mých slibů. Nemá smysl ho ještě zveřejňovat, protože nás teprve čeká - už v těchto následujících dnech - napsání žádosti. Pak budeme čekat na odpověď. A teprve až pak to začne být "skutečné".

Takže prosím o speciální modlitbu za mne a spolunovicky a také za novicky od Učednic Božského Mistra (společně strávíme 14. 10. den modlitby před psaním žádosti). A kdo se rád modlí, může vzpomenout i na postulantky od Apostolínek, které za pár dnů vstoupí do noviciátu.

Díky a Pán vám všem žehnej!