7 žalmů, 7 díků


1. Za tvou přítomnost ve stvoření a ve svátostech, za dar víry, naděje a lásky, kterou mne živíš.

2. Za tvé Slovo, které ke mne promlouvá, přitahuje mně a vede mé kroky.

3. Za dar života a povolání. V těchto dnech zvl. když se dozvídám o dětech, které se mým přátelům narodily, o uzavřeném sňatku přátel, o vstupu do zasvěceného života, prvních i slavných slibech, jáhenském i kněžském svěcení, o znovunalezení smyslu řeholního života…

4. Za dar mé rodiny, komunity a přátel.

5. Za dar sester a bratří, jež mi jsou svědky každodenní svatosti.

6. Za čas, který mohu věnovat modlitbě a studiu a osvojovat si nejen rozumem ale i srdcem bohatství našeho charismatu a připravovat se na život „v plném nasazení“.

7. Za to, že ti mohu zcela důvěřovat a spoléhat se na tebe, když „konečně“ ztrácím důvěru ve své síly a schopnosti, za to, že začínáš být skutečným Pánem mého života a zachováváš mi přitom svobodu.


3. týden

15. Kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého.

16. Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou.

17. Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly.

18a  Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral, učinil mě volným.

18b Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. … tvá mírnost mé síly rozmnožila.

19 Zprosť mě vin, jež jsou mi skryty. Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine.

20 Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha.

 

Jsme akorát na cestě do Milána, abychom poznaly naši redakci a redakce našich bratří. Prozatím odkazuji na fotky za první měsíc.