150 žalmů aneb už si zase "hraji s čísly"

Kdo sledoval hudební odpočítávání na začátku roku 2009 před mým návratem do ČR, řekne si, že už zase něco "odpočítávám". Tenkrát to bylo po roce a půl těšení se na "návrat domů".

Tentokrát jde o jiné těšení! Těšení se, které je zároveň bázní a modlitbou.

Kdysi mně seminaristi řekli, že se před svěcením modlí každý den jeden žalm a ať se připojím. Když jsme se před týdnem znovu všechny novicky sešly v Římě, napadlo mne, že máme před sebou 5 měsíců. Tedy oněch 150 žalmů. Nevím ještě přesné datum mých slibů, ale naštěstí některý žalm je dost dlouhý na to, aby se dal operativně rozdělit na víc částí :-)

Kromě modliteb, které patří ke každému našemu dni, jsem zatím přidala "5 minut navíc". 5 minut s úmyslem za tento čas intenzivní přípravy k úplnému zasvěcení.

Chceš-li se někdy připojit i ty, budu ráda. Nejen za mne, ale i za mé spolunovicky, naši maestru, komunity i celou kongregaci... a prosím i za ty, které by přišly po mně a podílely se na hlásání evangelia v (nejen) našem národě.

Pozn.:Týden po týdnu zde uvedu verše, které mne v tom kterém žalmu oslovily. Používám ekumenický překlad (www.biblenet.cz) a někdy si znění trochu poupravuji, tak jak  ke mně osobně promlouvá.


1. týden

1. Blaze tomu, kdo nad Božím zákonem rozjímá ve dne i v noci, dává své ovoce v pravý čas.

2. Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním.

3. Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.

4. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.

5. Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.

6. Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň!

7. Hospodine, Bože můj, jestliže jsem něco spáchala ..., jestliže jsem odplácela zlem tomu, který mi přál pokoj...  Štítem je mi Bůh, on zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce.(foto z večerní adorace během letních 4 dnů se 4 evangelisty)