Poselství dne: Úterý (Iz 49,1–6; Jan 13,21–33.36–38)

Společným jmenovatelem dnešních čtení je Boží sláva. K jejich pochopení je dobré mít na paměti, že hebrejské slovo kábód znamená nejen „slávu“, ale i „tíhu“, přesněji: sláva dané osoby spočívá v její schopnosti se prosadit, dát zakusit váhu své autority, které se nedá odporovat.

První čtení je z druhé písně o Hospodinově služebníkovi (ebed Adonáj). V níž se oproti první písni (srov. včerejší první čtení) upřesňuje služebníkovo poslání: Je univerzálním poslání spásy ( srov. vv. 1.6), k němuž byl předem vyvolen (v. 1) a jehož uskutečnění povede k jeho oslavení (vv. 3.5).

V evangeliu hovoří Ježíš o vzájemném oslavení Otce a Syna (v. 31nn) jako o něčem, co se právě událo, avšak tomuto výroku předchází oznámení o zradě učedníka a označení zrádce (vv. 21–27). Jak tomu rozumět? Ježíšovou slávou je přijetí a uskutečnění Božího plánu, včetně lidské zrady, která je provází! Ježíšův hluboký záchvěv (v. 21) tak lze chápat nejen jako lidskou reakci na Jidášovu zradu, nýbrž i jako vnímání oné „tíže“ Boží slávy, jež se prosazuje při uskutečnění spásy. Na rozdíl od Ježíše není jeho učedník (Šimon Petr) dosud zralý na to, aby i on oslavil Boha (k tomu dojde později, srov. 21,19), a proto musí projít poznáním vlastní slabosti (v. 36n).

Základní perspektivou k rozjímání obou čtení je tedy Boží sláva jako tíže, která zachraňuje i prostřednictvím utrpení.

 

Prodlévání Před Pánem: Naslouchejte v Pánově přítomnosti Božímu slovu a ptejte se, jakým způsobem se má Boží sláva projevit ve vašem životě, jakými postoji a jakým jednáním máte oslavit Boha a zda jste k tomu již dorostli. Ptejte se také, nakolik je ve vašem chápání Božího oslavení místo pro utrpení, zradu, zapření…

Prosba (Přímluva): Ptejte se rovněž, zač nebo za koho máte prosit, co nebo koho máte dnes doprovázet svými střelnými modlitbami.

Praxe: Položte si také otázku, jakým způsobem (byť i v malé věci) můžete dnes oslavit Pána. Ptejte se, jakým způsobem se vaše vyvolení (životní povolání, k němuž vás přivedl) má projevit právě dnes.