Den Bible

jak ho oslavit – 3 + 1 tip od paulínek

Den Bible

Na neděli 13. listopadu letos připadá Den Bible. Slaví se každoročně - letos už po devatenácté - z rozhodnutí České biskupcké konference. Jeho cílem je podpořit biblický apoštolát. Dnes přináším 3 + 1 tip pro vaše společenství a farnosti na cestu do života s Písmem.

***

1) Kdykoliv během roku a třeba právě o této neděli můžete návštěvníky kostela uvítat / nebo se s nimi rozloučit tzv. Božím slovíčkem u vchodu kostela. Vytiskněte si některé vybrané citáty na našem webu.

http://www.paulinky.cz/Inspirace/Ruzne-inspirace/Bozi-slovicko

2) Možná, že se kolem vás najde více lidí, kteří by rádi rozuměli Písmu, ale sami se do jeho studia neodváží pustit.  Od adventu začne nedělní cyklus B. Co třeba začít společně probírat úryvky z nedělní liturgie (Markovo evangelium o nedělích) nebo číst, studovat a modlit se nad texty evangelia na pokračování?

Naše nakladatelství pokračuje ve vydávání knih italského jezuity Silvana Faustiho, jež jsou plodem dvacetileté zkušenosti s hlásáním evangelia. Jejich záměrem je pomoci čtenáři proniknout do tajemství Slova, jež se stalo tělem, a tak vstoupit do hlubšího dialogu s Ježíšem Kristem. Autor vychází ze skutečnosti, že evangelia nejsou v první řadě spisy pro exegety, nýbrž vyprávěné vzpomínky určené ke slavení vlastní víry a k jejímu předávání druhým. Proto na jedné straně klade důraz na odbornost, ale na straně druhé nepostrádá pochopitelnost a živost, která zve nejen k četbě, ale i k přemýšlení a k žití rozjímaného slova. V jeho přístupu se spojují životní zkušenosti s poctivým bádáním a přesný výklad s jednoduchým jazykem v ustavičném dialogu mezi moderností a tradicí.

Pro úplné začátečníky anebo mládež nabízíme v listopadu: Seznamujeme se s Písmem svatýmSetkání s Ježíšem, Meditace nad evangeliem za symbolickou cenu 20 Kč.

3) Co uspořádat Projekt Bible24?

Projekt je inspirován římskou četbou celého Písma „Bibbia giorno e notte“ z roku 2008. Rok na to se první celodenní četba odehrála v Uherském Brodě. Druhý ročník se následujícího roku konal v Brně. V roce 2011 to bylo v Praze.
Cílem projektu Bible24 je přiblížit a dát zakusit moc „Slova, které se stalo tělem“. Bible24 je tak konkrétní odpovědí na slova papeže Benedikta XVI. z postsynodální apoštolské exhortace Verbum Domini: „Vybízím všechny věřící, aby znovu objevili osobní a komunitní setkání s Kristem, Slovem života, který se stal viditelným, a byli jeho hlasateli, aby se dar božského života a společenství stále více šířil do celého světa. Neexistuje větší priorita než tato: otevřít dnešnímu člověku znovu přístup k Bohu, který mluví a sděluje nám svou lásku, abychom měli život v hojnosti (srov. Jan 10,10).“

Projekt  Bible24 byl zvolen proto, aby přinesl do života farnosti nový způsob, jak farníkům znovu a nově přiblížit krásu a moudrost Písma. Již během četby a v následujících dnech podle četných ohlasů je vidět, že své plody přináší. Projekt však není určen pouze pro uzavřené společenství farnosti, naopak! Otevřené dveře kostela a zvláště rozsvícený kostel po celou noc se stává pozvánkou ke vstupu a k zaposlouchání se i pro kolemjdoucí.
Celému projektu vždy předchází dlouhodobá organizační příprava, v koordinačním týmu se setkávají farníci všech věkových skupin a různých profesí.  Čtenáři se přihlašují přes webové stránky nebo osobně ve farnosti. Při pražské Bibli24 také v knihkupectví Paulínky. Celkem pomáhalo s organizací četby, v kavárně a s hudební složkou více než 50 lidí. Farnost, kde projekt probíhá, se už od doby postní připravuje modlitbou, lze pořádat duchovní obnovu, biblicky zaměřené promluvy, setkání pro lektory, soutěž pro děti, divadelní představení, výstavu různých biblí… Týden před zahájením sestry paulínky vedou biblickou adoraci s modlitbou za organizátory a účastníky. Během akce zajišťují i stánek s biblickou literaturou.
Do četby se vedle farníků zapojí i farníci okolních farností, nechybí ani členové dalších křesťanských církví a dokonce i lidé, kteří se oficiálně k žádné církvi nehlásí, ale Písmo svaté mají v úctě. Čtenáři jsou lidé všech věkových kategorií, často přicházejí společně manželské páry. Po římském vzoru bývá četba doprovázena živými hudebními vstupy, jejichž výběr je podřízen zaměření celé akce tak, aby slyšené slovo bylo možno meditovat i během hudby.
Každý z organizátorů a čtenářů, případně i výherci soutěží v rámci Bible24 organizovaných, pravidelně bývají obdarováni knihami na biblické téma a Lukášovým evangeliem. Velký dík za to patří České biblické společnosti, která přispívá jak dary, tak výhodnou cenovou nabídkou titulů pro biblický stánek.
Ačkoliv organizačně je příprava a zvláště oněch 24 hodin velmi náročných, v Brně pokračovali rok poté Nocí žalmů v době adventní. Zda a kde se bude konat čtvrtý ročník Bible24? To záleží jen na zájmu farností. Dcery sv. Pavla s pořadateli minulých ročníků velmi rádi předají své „know-how“ včetně všech připravených materiálů.

Bible24 má svou webovou stránku, která funguje po celý rok: www.bible24.unas.cz.

4) Farnostem a společenstvím v okolí Prahy nabízíme návštěvu ve vaší farnosti či společenství s povídáním o Písmu a se společně připravenou biblickou adorací. Podle domluvy by šlo o jedno či dvě setkání s povídáním o tom "Jak číst a modlit se s Písmem" aneb trošku teorie a především hned i praxe!

Máte-li zájem, kontaktujte s. Andreu: andrea (zavináč) paulinky (tečka) cz