Tento příspěvek dost napoví, co je srdcem paulínské spirituality.

Zamyšlení bl. Jakuba Alberiona z roku 1925, které bylo adresováno italským paulínským spolupracovníkům. V roce 2011 ho přináším pro všechny přátele a paulínské spolupracovníky v ČR/SR :-)

Žít v Ježíši Kristu

Tento výraz svatého Pavla skrývá veškerou intenzitu paulínské duše plné lásky.

Svatý Bernard říká: Píšeš-li, tvá slova mi nedávají smysl, pokud v nich nepřečtu jméno Ježíšovo. Hovoříš-li, rozmlouváš, nebo kážeš, tvá slova mi nedávají smysl, dokud v nich neuslyším jméno Ježíšovo.

Ježíš Kristus naplnil celé srdce svatého Pavla, celou jeho duši, celou jeho mysl. Pavel Ježíše Krista miloval, měl Ježíše Krista stále na mysli, Ježíše Krista psal, Ježíše Krista žil. „Život, to je pro mne Kristus.“ Ve svých listech uvádí s nesmírnou zbožností a nevýslovným pomazáním jméno Ježíše Krista více než třistakrát.

„Přebohatá milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.“

A on, svatý Pavel, služebník Boží prozřetelnosti, který měl pohany naroubovat na Ježíše Krista, jej napodoboval natolik, že byl v něho zcela proměněn. To je svědectví Ducha svatého, který jej inspiroval, aby svým duchovním dětem třikrát napsal: „Napodobujte mne, jako já napodobuji Krista.“ „Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu.“

A svatý Pavel vskutku hovoří vždy pod vlivem Ducha svatého: „Nežiji už já, ale žije ve mně Ježíš Kristus“ a „jsem pro Boha libou vůní Ježíše Krista“ a „na svém těle trpím, co zbývá do míry utrpení Ježíše Krista“.

S obdivem a chvěním se zastavme u jeho milovaného spojení „v Ježíši Kristu“. Pavel v Ježíši Kristu žije, v Ježíši Kristu je zahrnut, v Ježíši Kristu trpí, v Ježíši Kristu se chlubí, v Ježíši Kristu je člověkem prostým, v Ježíši Kristu kráčí, v Ježíši Kristu je bláznem, v Ježíši Kristu je člověkem moudrým, v Ježíši Kristu je otcem, v Ježíši Kristu je bratrem, v Ježíši Kristu je učitelem, v Ježíši Kristu miluje, v Ježíši Kristu přikazuje, v Ježíši Kristu povzbuzuje, v Ježíši Kristu zemře. Ježíš Kristus je všechno a ve všech věcech je Ježíš Kristus.

Proto Pavlova touha, jeho námaha, jeho pláč – ty nás měly přimět, abychom napodobovali Ježíše Krista, aby se v nás Ježíš Kristus utvářel: „Milé děti,“ píše, „znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu.“

Nevíte, že Ježíš žije v nás? Že Ježíš Kristus vírou ve vás přebývá? Ježíši Kristu jste se naučili, z Ježíše Krista máte život, jste tělem Ježíše Krista a vaše těla jsou údy Ježíše Krista. Proto v něho dorůstejte, vždyť on je hlava a Ježíše Krista oblečte v každém ohledu. Vy jste listem Ježíše Krista, myslete na věci Ježíše Krista, hledejte věci nebeské, vždyť tam je Kristus, nalezněte zálibu ve věcech z výsosti, odkud očekáváme Spasitele Ježíše Krista. Mějte smýšlení Ježíše Krista a toto smýšlení ať se ve vás rozhojní, smýšlejte tak, jak smýšlel Ježíš Kristus, který sám sebe zmařil, který se ponížil až k smrti, a to k smrti na kříži.

Život Ježíše Krista ať je zjevný na způsobu, jakým žijete, a váš život bude skryt v Bohu spolu s životem Ježíše Krista. A až se Ježíš Kristus, váš život, objeví, tehdy budete zářit i vy v jeho slávě.

Nebuďte sobečtí, neboť ani Ježíš Kristus si v sobě neliboval. Navzájem se přijímejte, jako Ježíš Kristus přijal vás. Kráčejte v lásce, tak jako Ježíš Kristus miloval vás!... Ano, „ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony, ti, kdo chtějí plně žít v Ježíši Kristu, budou trpět pronásledování“. Avšak „trpíme-li spolu s ním, budeme s ním také oslaveni, budeme s ním kralovat, budeme jeho spoludědici... a ti, kdo jsou v Ježíši Kristu, vstanou z mrtvých jako první.“ „Vy patříte Ježíši Kristu, a pokoj Ježíše Krista ať vstoupí do vašeho srdce.“

Za překlad velmi děkuji o. Davidu Vopřadovi (zde jako DAV)