Propočítávám se do velké světové rodiny

Modlitba, reflexe, apoštolát, návštěvy švadlen, vybírání dalšího oblečení a bot, návrhy na "primiční" obrázek a pozvánku, řešení data slibů, seznamy hostů, běžné starosti i radosti... Takhle ubíhá den po dni, žalm po žalmu. Čas je vzácný a když je, buď ho věnuji modlitbě a nebo odpočinku (tímto se i omlouvám za nezodpovězené vzkazy a nebo za jejich strohou stručnost).

Snad něco napoví i fotoalbum za listopad zde

Zde přidávám dvě fotokoláže, které vysvětlují i záhadný nadpis. V naší kongregaci probíhají kontinentální setkání, kde se hledí na realitu a zároveň po řádné reflexi a meditaci Božího slova se vytyčují cesty, kudy a jak jít dál, jaký apoštolát od nás tato doba žádá tam, kde jsme a i tam, kde ještě nejsme.

Zatím proběhlo zářijové setkání asijských komunit + australské a v listopadu afrických komunit + madagaskarské. Až budu odlétat do Prahy, na letišti potkám mou představenou, která bude akorát na cestě na setkání Evropa + Kanada (díky francouzštině se přidala protentokrát k Evropě). Sliby tedy budu skládat do nové reality (něco tuším, ale nechme Ducha svatého, ať vane kudy chce).

Těchto setkání se účastní generální představená s dalšími sestrami z "governa" a pak zástupkyně jednotlivých privincií, delegací a domů. Všechny "naviguje" ke konkrétnímu cíli sestra Battistina z komunity, kde právě žiju. Po návratu nám vždy vypráví a mně i předává fotky. Takže díky jí jako autorce i za její čas se fotkami probírat.

Když tak vidím ty fotky, procházíme vzkazy, které sestry zasílají z celého světa, společně se modlíme za tato setkání a čteme závěrečná "rozhodnutí" a když vidím sestru Battistinu po mnoha dnech v náročném prostředí a dlouhém cestování plnou nadšení, říkám si, že na mne čeká skutečně krásná a velká rodina!

Pasay City 9. - 20. 9. 2009


Nairobi 12. - 23. 11. 2009

 

 

Žalmy

80. Bože, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni.

81. Slyš, můj lide, svědčím proti tobě, kéž bys mě poslechl… Já jsem Hospodin, tvůj Bůh…  Neuposlechl mě lid můj, Izrael mi povolný být nechtěl. Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem, ať si jdou za svými plány.

82. Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost… Bože, povstaň.

83. Ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin máš jméno, jsi ten nejvyšší nad celou zemí!

84. Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích. … Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde… Blaze člověku, jenž doufá v tebe!

85. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda…

86. Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši. … Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy.

87. Všechna spása pramení mi z tebe!

88. Hospodine, pomoz, k tobě volám, ráno má modlitba přichází k tobě.

89. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. … Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy.

90. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. … Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno… Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo!

91. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého… Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho...

92. Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu… hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost.