Křížová cesta s apoštolem Pavlem

(výběr z biblických textů a zamyšlení a modliteb: Angelo Scarano)

 

Průvodcem touto křížovou cestou je nám apoštol Pavel. "Tento bývalý farizej přijal Krista se všemi důsledky, a tak se stal privilegovaným svědkem nejen Krista vzkříšeného, ale i trpícího. (...) Jeho slova jsou proto velmi autentickým a výmluvným svědectvím o věrnosti evangeliu, a to až k prolití krve."
Jednotlivá zastavení "skrývají" v sobě hluboký náboj, vždyť tu promlouvá člověk, který vzal Krista vážně. Uslyšíme slova, skrze něž mluví Duch ukřižovaného Krista, slova plná života a síly. - Nechme se jimi zasáhnout a proměnit...

Z nakladatelské dílny Paulínek, ke koupení on-line, v Praze v našem novém knihklupectví u P.M. Sněžné na Můstku a nebo kdekoliv jinde (doufejme).

Omlouvám se, že to vypadá jako nehorázná reklama, ale od chvíle, kdy jsem zpět v Praze, asi víc nezvládnu.
A pak, existuje-li něco lepšího než má vlastní "tvorba", proč to nedoporučit?!

Zde alespoň ukázka - 1. zastavení

Nekompromisní rozhodnutí

Na počátku bylo... rozhodnutí. Na úsvitu utrpení Krista (a Pavla) bylo jednoznačné rozhodnutí vydat se do krajnosti, zcela a úplně. U Ježíše to bylo vědomé rozhodnutí odevzdat se Otci (novým způsobem), u Pavla to byla vydanost Ježíši. Toto počáteční rozhodnutí však mělo projít zkouškou ohně Getseman, „krizí“, zkouškou temných chvil opuštěnosti. Díky zmíněným událostem se tento úmysl mohl ještě víc prohloubit a upevnit.

A takové rozhodnutí („kráčet s Ježíšem cestou necestou, v dobrém i ve zlém, v hojnosti i nedostatku“) potřebujeme udělat i my...

Biblické texty

„Když se přibližovala doba, kdy měl být vzat (vzhůru), pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma“ (Lk 9,51).

„Ale v čem jsem (dříve) viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za škodu. Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista a byl s ním spojen; nemám přece vlastní spravedlnost, která se získá (zachováváním) Zákona, ale tu, (která se dává) tomu, kdo věří v Krista, totiž tu, která (přichází) od Boha a (spočívá) na víře. Tak na sobě poznám Krista i moc jeho zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení; a protože umřel on, i já mu chci být v tom podobný. Potom, (jak doufám), dosáhnu i vzkříšení z mrtvých. (Tím neříkám,) že už bych toho dosáhl nebo že už jsem dokonalý; ale ze všech sil se snažím to uchvátit, protože i mne samého uchvátil Kristus Ježíš. Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to uchvátil. Ale o jedno (mi jde): nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Krista Ježíše“ (Flp 3,7-14).

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, ty sám jako první jsi přivedl apoštola Pavla k jednoznačnému rozhodnutí se pro tebe – k věrnosti za všech okolností. Moc tě prosíme o tuto velkou milost jasného rozhodnutí pro tebe a pro tvé evangelium. Amen.