Rozpis čtení pavlovských listů na 365 dní Roku sv. Pavla a „last minute“ nahlédnutí do Pavlova života (četba Skutků apoštolů)

ROZPIS

Rozpis jsem převzala od benediktinů z Baziliky sv. Pavla za hradbami (další možnosti, jak číst listy pavlovské listy – podle jiného klíče – přinesu po prázdninách). Obsahuje 13 listů (ne Židům, který je zcela prokazatelně nepavlovovský – jen pro jeho autoritu používá Pavlův „podpis“). Četba sleduje klasické řazení listů v NZ. Na den připadají 2 - 10 veršů, tedy 10 minut denně – nejde jen o četbu, ale o MEDITACI nad listy, modlitbu skrze ně, praktický dopad na tvůj život – tě dovede na závěr Roku sv. Pavla 28. červa 2009 s tím, že budeš nejen znát, ale budeš mít zreflektovány a promodleny všechny pavlovské listy. Tak, že už ti nebudou znít „neznámě či nudně“, když jsou součástí feriální či nedělní liturgie.

Doporučuji ti k jednotlivým listům použít úvody tak, jak je najdeš v ekumenickém vydání Bible. Existují i podrobnější komentáře, ale to v tuto chvíli není nutné.

Dříve než se dáš do čtení – udělej si jasno:

Proč používám slovo „PAVLOVSKÉ LISTY“ a ne listy sv. Pavla?

Mezi 13 kanonickými listy (tedy do NZ zařazenými) existují 3 skupiny pavlovských listů:

1. Dopisy autentické /tzv. protopavlovské/ - Pavel je diktoval, je jejich jistým autorem.

  • První Soluňanům (1 Sol), pravděpodobně i Druhý Soluňanům (2 Sol) – oba napsané během druhé misijní cesty
  • První a Druhý Korinťanům (1 Kor a 2 Kor), Římanům (Řím), Galaťanům (Gal), Filipanům (Flp), Filemonovi (Flm) – tyto napsané během třetí misijní cesty
2. Dopisy z vězení /tzv. deuteropavlovské/ - u nich se předpokládá, že je napsali Pavlovi

učedníci a věrně v nich interpretují Pavlovo myšlení; jsou věnovány celé církvi

  • Efesanům (Ef), Kolosanům (Kol)

3. Pastorální dopisy – jmenují se podle toho, že jejich adresáty jsou biskupové-pastýři

církve, jejich autory jsou opět Pavlovi učedníci

  • První a Druhý list Timoteteovi (1 Tim a 2 Tim), Titovi (Tit)

Last minute nabídka: SKUTKY APOŠTOLů

Protože rozpis čtení nezahrnuje Skutky apoštolů (jejichž autorem není sv. Pavel, ale Lukáš, blízký spolupracovník apoštola Pavla), nabízím ti a přímo i k tomu vyzývám, aby ses v těchto posledních dnech před začátkem Roku sv. Pavla ponořil(a) nejprve do nich.

Dříve než se zahloubáš do myšlenek apoštola, seznam se s okolnostmi jeho života, s událostmi, které tak výrazně změnily jeho život, a jež on sám pak žil a změnil tak život „celé budoucí křesťanské Evropy“ (budu-li přehánět ještě víc, tak celého křesťanského světa).

Skoro by se dalo říci, že podle data lze číst i odpovídající kapitolu. Odolala jsem tomuto snadnému rozdělení a pokusila jsem se text rozdělit po důležitých událostech. A tak někdy si počteš trochu víc, někdy trošku méně, ale pokaždé to bude napínavé, ba přímo strhující a zcela bezpochyby inspirující!

Dalším mým pokusem bylo poznámkách označit Pavlovy misijní cesty, jeho „novoty“ a také tři verze vyprávění o událostech na cestě do Damašku. I tak je to děsně stručné. Existují však knihy, filmy, mapy…webovky, kde najdeš více. (Kdyby se ti to hodilo, tak odkazy na ně budou někdy příště.)

 

DenÚryvek

Za povšimnutí stojí

10. června

7,58 + 8,1 + 9,1-31

První zmínky o Pavlovi a I. vyprávění o jeho obrácení

11. června

11,19-30 + 12,25 + 13,1-13

Barnabáš si volí Pavla za spolupracovníka + 1. misijní cesta: Barnabáš a Pavel na Kypru

12. června

13,14 – 14,28

Pokračování 1. misijní cesty v Malé Asii (obrácení se s hlásáním evangelia k pohanům v Antiochii Pisidské)

13. června

15,1-35

Koncil v Jeruzalémě, Pavel hájí /podmínky pro/ pohanokřesťany – není nutná obřízka a dodržování „starého“ Zákona

14. června

15,36 – 16,10

2. misijní cesta, Pavel si volí za spolupracovníka Sílu, ve snu „pozvání“ do Evropy, přidává se k nim Lukáš – už nepíše „oni“, ale „my“ (viz verš 10)

15. června

16,11-40

Filipy - 1. Pavlova křesťanská mise v Evropě, setkání s Lydií a založení 1. domácí církve v jejím domě, uvěznění, obrácení žalářníka

16. června

17,1-15

Pavlovo hlásání v Soluni (zde uvěřilo „nemálo žen z významných rodin“) a Beroji, odpor proti nim

17. června

17,16-34

Pavel hlásá „neznámého Boha“ v Aténách

18. června

18,1-23(18,24-28: působení Pavlových spolupracovníků)

Pavel se usazuje v Korintu (lze to datovat na r. 51), povzbuzen Pánem k odvážnému hlásání, návrat z 2. misijní cesty spojen s povzbuzováním v založených obcích – zanechává pokračovatele v apoštolském díle

19. června

19,1-22

3. misijní cesta, Pavel „křtí a biřmuje“ v Efezu, odchází hlásat mimo synagogu, mocné působení Pána skrze Pavla, důležité 2 roky pobytu v Efezu

20. června

19,23 – 20,16

Pobouření „řemeslníků“ proti Pavlovi, odchod z Efezu a pobyt v Makedonii, Korintu (odtud píše Římanům) a v Troadě (vzkříšení chlapce během mše)

21. června

20,17 – 21,26

Pavlova řeč na rozloučenou (srov. se 17. kap. u Jana), cesta do Jeruzaléma, opakované varování před nebezpečím smrti

22. června

21,27 – 22,22

Poprask v chrámě, Pavel zajat, II. vyprávění o obrácení (židům)

23. června

22,23 – 23,35

Pavel před veleradou, přepraven z Jeruzaléma do Cesareje a tak uchráněn před smrtí od židů

24. června

24,1-27

Pavel čeká ve vězení (nevyužije možnosti se vyplatit – viz v. 26) u místodržitele Felixe v Cesareji

25. června

25,1-27

Pavel znovu vyslýchán, odvolává se k císaři do Říma

26. června

26,1-32

III. vyprávění o obrácení (pohanům), různé reakce

27. června

27,1 – 28,10

Plavba do Říma, ztroskotání a pobyt na Maltě

28. června

28,10-31

Směr Řím, uvítání od bratří, domácí vězení, kde Pavel po 2 roky vyučuje

Lukášovo vyprávění nekončí popisem Pavlovy popravy (motiv smrti zaznívá při loučení v Efezu), ale tím, že Pavel dosáhl a naplnil svůj úkol: aby Boží spása byla hlásána pohanům. Tenkrát bylo na jeho učednících a nyní je i na nás, abychom pokračovali v hlásání evangelia až na konec země… dříve než začneš hlásat, sám Krista poznej (i skrze pavlovské listy) a nechej se „vyučit“ u největšího apoštola národů.

Rozpis na celý rok najdeš zde