Pro výstavu o řeholním životě, která se konala v rámci Dnů víry (Praha, 31. 5. - 7. 6. 2015) vznikl stručný text o Dcerách sv. Pavla.

 

Posláním Dcer sv. Pavla je působit v oblasti sdělovacích prostředků a zde žít své zasvěcení. Tisk, rádio, televize, internet a další digitální média představují pro ně prostředky k hlásání evangelia a kultury a to všem skupinám lidí bez ohledu na věk, vzdělání, rasu či víru. Práce s těmito prostředky (v ČR zvláště nakladatelská a knihkupecká činnost) je autentickou cestou svatosti a rovněž zdrojem obživy.

Spiritualita sester paulínek je určována vztahem k Ježíši Mistru, jenž se v Janově evangeliu označil za Cestu, Pravdu a Život. Důležitým prvkem každodenního života je rozjímání Písma a eucharistická adorace. V modlitbě sestry čerpají světlo, které pak ve svém apoštolátu šíří dál. V modlitbě též předkládají Bohu všechny problémy společnosti i konkrétních lidí. Modlí se zvláště za média, za lidi, kteří v nich působí i za čtenáře, diváky, posluchače a uživatele.Duchovním inspirátorem paulínské spirituality je apoštol Pavel, a to nejen pro svou misijní horlivost, ale zejména pro svůj vztah ke Kristu. Cílem paulínské spirituality je totiž jednota s Kristem (a to i uprostřed povinností ve světě), kdy člověk může stejně jako Pavel říci: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20). 

Dnes sestry působí ve více než 50 zemích světa. V ČR jsou přítomny od roku 1993. Jsou součástí Paulínské rodiny, do níž patří mužská řeholní kongregace se stejným zaměřením, další 3 ženské kongregace (každá se specifickým zaměřením), 4 sekulární instituty (pro svobodné muže, pro svobodné ženy, pro manžele a pro diecézní kněze) a sdružení laiků, kteří podle svých možností a schopností hlásají evangelium ve světě a čerpají z paulínské spirituality.

Kongregaci Dcer sv. Pavla založil blahoslavený Jakub Alberione v Itálii (1915). Již jako student vnímal, že nová doba potřebuje nové prostředky k šířeníevangelia a že technický rozvoj k tomu otevírá nevídané horizonty. Jeho touhou bylo pronikat moderní kulturu Kristovým světlem. „Dnes už lidé nechodí do kostela, je tudíž potřeba donést Boha k lidem, do práce, do rodin.“  V roce 1914 shromáždil skupinu chlapců a začal je duchovně i prakticky připravovat na neobvyklé poslání: „Knihkupectví je chrámem, knihkupec je kazatelem. Pult je kazatelnou pravdy. Vy dáváte světu Boha »vtěleného« do knih, jako Maria dala světu Boha v lidském těle“. Poté pověřil obdobným posláním i dívky, mezi nimiž duchovně vynikala Tekla Merlová. Rozuměla zakladatelově intuici a dovedla ji zprostředkovávat dalším sestrám. Proto je považována za spoluzakladatelku kongregace. „Jsem plně spokojena s mým povoláním, chtěla bych mít tisíc životů, abych každý z nich mohla věnovat našemu nádhernému poslání.“