Dnes jsme s juniorkami měly společnou ranní meditaci. Rozdělím se i s vámi...

Slova svatého evangelia podle Matouše (Mt 6,7-15) 
Ježíš řekl svým učedníkům: "Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky."

Pohané (dosaďte si tam libovolně kohokoliv, kdo se jakkoliv snaží uplatit/zmanipulovat svůj "osud") se snaží boha ukecat svou vlastní silou. Spoléhají tedy více na sebe než na boha, ke kterému se obrací.

My, kteří jsme poznali, že Bůh je Otec, víme, že nás stvořil, abychom byli štastní. A že dokonce lépe než my sami ví, co je k našemu štěstí třeba. Čím více roste naše poznání Boha, důvěra a odevzdání se mu, tím méně je třeba slov. Nakonec netřeba slov. Jen jediného: Díky.

Naše zakladatelka ct. Maestra Tekla říkala: Bůh ti nedá to, co žádáš (chiedi), ale to, co věříš (credi). Věděla, o čem mluví...