Celebrant: Vzývejme Krista, Cestu, Pravdu a Život, který si vyvolil sv. Pavla za učitele národů, a volejme: Pane, smiluj se.

1. Modleme se za církev: za papeže Františka, za všechny biskupy a kněze, aby jako sv. Pavel hlásáním evangelia zvěstovali tvou slávu všem národům.

2. Modleme se za jednotu všech křesťanů, aby nasloucháním a poslušností tvému Duchu usilovali s horlivostí sv. Pavla o jednotu mezi sebou a světu tak vydávali svědectví o tvé lásce.

3. Modleme se za všechny věřící: utvrzuj v nich poznání osoby Ježíše Krista, ať spolu s apoštolem Pavlem i oni mohou říci „Vím, komu jsem uvěřil“, a svůj život podle své víry také orientují.

4. Modleme se za celý svět: dej všem lidem dobré vůle své požehnání a naplň jejich srdce pokojem a touhou po tobě.

5. Modleme se - v tomto jubilejním roce - za všechny sestry z kongregace Dcer sv. Pavla na všech kontinentech: ať žijí každý jejich den s upřeným pohledem na tebe, svého Mistra, věrny charismatu, ke kterému byly povolány.

6. Modleme se za sestry, které dnes obnovily své řeholní sliby, aby po vzoru Maestry Tekly žily jen pro Pána a nezištně sloužily svým bližním.

7. Modleme se za sestry, které se budou připravovat na věčné sliby, aby s vděčností za vše uplynulé, byly otevřeny ke všemu novému, co Duch svatý říká církvi dnes a aby s hořícím srdcem vydávaly svědectví naděje.

8. Modleme se za nová povolání, aby nikdy nechyběli ti, kdo by věrně hlásali evangelium všemu tvorstvu a všemi prostředky.

9. Modleme se také za naše spolupracovníky, abys je svým Duchem uváděl do hlubšího života podle evangelia a tak tě každý den více poznávali a milovali a svým životem ve světě hlásali.

Celebrant: Pane Ježíši Kriste, Cesto, Pravdo a Živote, dej, ať máme účast v tvém království lásky a pokoje, kde žiješ a vládneš na věky věků. Amen.