Která z těchto tří modliteb je vám nejlépe srozumitelná
a třeba byste se ji i modlili, kdyby "vyšla na kartičce"?

 

Paulínská modlitba za apoštolát sdělovacích prostředků

Bože, ty jsi poslal na zem svého jediného Syna, Ježíše Krista, abys nám zjevil svou lásku. Ustanovil jsi ho Učitelem, Cestou, Pravdou a Životem pro celé lidstvo. Dej, ať jsou sdělovací prostředky – tisk, rádio, televize, film, internet a další nejnovější audiovizuální technika a digitální komunikační prostředky – používány k tvé oslavě a pro dobro lidí.

Vzbuď povolání pro tento mnohotvárný apoštolát a inspiruj lidi dobré vůle k přispění skrze modlitbu, práci a dary k tomu, aby církev mohla těmito prostředky hlásat evangelium celému světu. Amen.

 

Modlitba za sdělovací techniku

Chválíme tě a dobrořečíme ti, Ježíši Mistře, že jsi osvítil mysl lidí, takže vynalezli nové sdělovací prostředky – film, rozhlas, televizi, digitální média a internet. Jejich posláním je apoštolát, kultura a hmotné i duchovné povznesení jednotlivců i společnosti.

Všechno bylo stvořeno pro nás, jako my jsme stvořeni pro Krista. Ať i tyto vynálezy opěvují Stvořitele a Spasitele.

Pane, neuveď nás v pokušení, ale vysvoboď nás z nebezpečí zneužívání těchto darů, které jsi nám dal z tvé moudrosti a lásky.

Veď ty, kdo jsou za tyto prostředky zodpovědní, ať pracují v lásce, ať respektují lidskou důstojnost, ať vždy zasévají dobré semeno a ať bdí, aby do něj nepřítel nikdy nezasel koukol.

Osvěcuj všechny čtenáře, posluchače, diváky a uživatele, aby vyhledávali prameny živé vody a vyhýbali se cisternám s vodou znečištěnou.

Na odčinění všeho zneužívání ti spolu se svou každodenní prací obětujeme mše svaté, které se dnes ve světě slaví. Zavazujeme se používat sdělovacích prostředků vždy ke svému posvěcení a k apoštolátu.

Ježíši Mistře, na přímluvu Marie, Královny apoštolů a svatého Pavla dej, ať tě svět přijme jako Cestu, Pravdu a Život lidstva.

 

Modlitba za rádio a televizi

Klaníme se ti, Pane, Stvořiteli nebe a země. Děkujeme ti, že jsi dal člověku k dispozici mnoho dober pro jeho zdejší i věčný život. Všechno je pro člověka, ale člověk je Kristův a Kristus Boží. Ježíši, Božský Mistře, osvěcuj a provázej nás svým milosrdenstvím, aby sdělovací prostředky byly vždy využívány k budování a k pozdvihování člověka a nikdy ne k duchovní a lidské zkáze. Prosíme tě za rádio a za televizi. Ježíši Mistře, obětujeme ti své modlitby a vše, s čím se denně musíme potýkat na odčinění každého zneužití těchto prostředků a jako prosbu za to, aby všechno sloužilo k Boží slávě a pro pokoj lidem. 

 

Děkujeme za vaše reakce. Chystáme se na pouť médií a chceme zapojit do modliteb všechny ty, kterým záleží na dobru, které mohou média šířit (a nemusí být nutně katolická/křesťanská).