"Smlouva", kterou bl. Jakub Alberione uzavřel s Hospodinem za celou Paulínskou rodinu. Připravily novicky v Itálii, ale chvílemi je slyšet její text v mnoha jazycích... Nakonec ho celý v češtině připojuji...
Slavíme nebeské narozeniny našeho zakladatele. Mít jeho víru, důvěru a pokoru...

 

Tajemství úspěchu

Ježíši Mistře, přijmi tuto úmluvu, kterou ti předkládáme skrze Marii, Královnu apoštolů a skrze svatého Pavla, našeho otce.

Máme se shodovat s tvou přesvatou vůlí, dospět k dokonalosti a k nebeské slávě, ke které jsi nás určil, a máme svatě vykonávat apoštolát skrze sdělovací prostředky. Avšak víme, jak jsme ve všem slabí, neznalí, neschopní a nedostateční – v duchovním životě, v poznání, v apoštolátu, v chudobě. Ty jsi však cesta, pravda, život, vzkříšení a naše jediné a nejvyšší dobro. Důvěřujeme jen v tebe, vždyť jsi řekl: „O cokoliv požádáte Otce v mém jménu, to dostanete".

Z naší strany slibujeme a zavazujeme se, že budeme vždy a ve všem, v životě i v apoštolátu, celým svým srdcem hledat jedině tvou slávu a pokoj mezi lidmi. A počítáme s tím, že ty nám dáš dobrého ducha, milost, poznání a prostředky pro konání dobra. Podle své nesmírné dobroty a podle potřeb našeho zvláštního povolání rozmnož plody naší duchovní práce, našeho studia, našeho apoštolátu a naší chudoby. Nepochybujeme o tvé dobrotě, obáváme se spíše naší nestálosti a slabosti.

Proto, dobrý Mistře, na přímluvu naší Matky Panny Marie provázej nás svým milosrdenstvím, tak jako jsi provázel svatého apoštola Pavla, abychom byli věrní příkladu tohoto našeho otce zde na zemi a mohli s ním jednou vytvářet společenství v nebeské slávě.