Dnes ráno jsem začala s myšlenkou, že udělám mému andělu strážnému radost a "pozvu ho na kafe". Že tedy budu na něj víc pamatovat, vnímat jeho přítomnost a pořádně ho úkolovat. Myslím, že je rád, když ho zaměstnávám. Plní tak úkol, který mu Hospodin svěřil. Jde vlastně o spolupráci mezi nebem a zemí...

Korunka k andělu strážnému,
kterou se zvláště o prvním čtvrtku v měsíci
modlí členové Paulínské rodiny

 1. Nebeský Otče, děkuji ti za tvoji nekonečnou dobrotu, že jsi mne již od okamžiku, kdy moje duše vyšla z tvých stvořitelských rukou, svěřil andělovi, aby mne osvěcoval, chránil, vedl a řídil. A děkuji také tobě, můj anděle strážný, že mne každý den doprovázíš na zpáteční cestě k nebeskému Otci. Tvoje svatá vnuknutí, tvá stálá ochrana před duchovními i tělesnými nebezpečími a tvé mocné modlitby u Pána mi jsou velkou útěchou a bezpečnou nadějí.

Anděle Boží…

 2. Anděle, můj strážce, který neustále hledíš na Pána, a chceš, abych spolu s tebou přebýval(a) v nebi, prosím tě, vypros mi u Pána odpuštění, neboť jsem byl(a) tolikrát hluchý(á) ke tvým radám, hřešil(a) jsem ve tvé přítomnosti a tak málokdy si vzpomenu, že jsi mi stále nablízku.

Anděle Boží…

 3. Anděle, můj strážce, věrný a silný ve ctnostech, ty jsi jedním z andělů, kteří v nebi, vedeni svatým Michaelem, zvítězili nad satanem a jeho následovníky. Tehdejší bitva na nebi pokračuje nyní na zemi. Kníže zla a jeho přívrženci jsou proti Ježíši Kristu a ohrožují duše. Oroduj u neposkvrněné Královny Apoštolů za církev, město Boží, které bojuje proti městu satanovu. Svatý Michaeli, archanděle, braň nás se všemi svými mocnostmi v tomto boji. Buď naší silou proti zlu a nástrahám ďábla. Ať jej Pán podrobí. A ty, kníže nebeského dvora, zažeň do pekla satana a všechny zlé duchy, kteří obcházejí svět, aby zahubili duše.

 Anděle Boží…

 4. Andělé z ráje, ochraňujte spisovatele, všechny pracovníky audiovizuálních sdělovacích prostředků a všechny, kdo tyto prostředky používají. Ochraňujte je od zlého, veďte je k pravdě a vyproste jim pravou lásku. Vyprošujte u Pána potřebná povolání pro apoštolát sdělovacích prostředků a doprovázejte je v jejich náročném poslání. Vnukejte všem, ať přispívají skutky, modlitbou a milodary k tomuto apoštolátu. Osvěcujte, ochraňujte, veďte a řiďte svět sdělovacích prostředků, ať slouží k povznášení tohoto života a k orientaci lidstva k věčným hodnotám.

 Anděle Boží…

 5. Všichni andělé Páně, vy jste povoláni za nebeské dvořany, jste povoláni bez ustání chválit vznešenou Trojici, dobrořečit ji a odčiňovat naše opomenutí. Vy opravdu milujete Boha i duše a neustále zpíváte: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“ Snažně vás prosíme za celé lidstvo, aby poznalo jediného a pravého Boha, Syna, kterého seslal, a církev – sloup pravdy. Přimlouvejte se za to, aby bylo posvěcoáno jméno Boží, aby přišlo království Ježíše Krista a naplnila se jeho vůle, jak na nebi, tak i na zemi. Rozprostřete svoji ochranu nad těmi, kteří vládnou, nad těmi, kteří pracují i nad těmi, kteří trpí. Vyproste požehnání a spásu všem, kteří hledají pravdu, spravedlnost a mír.

 

 Anděle Boží…