Předposlední den novény se dotýká bolestivého vztahu mezi katolickými bratry a převážně protestantskou Prahou…

Úvodní modlitba

Se srdcem bdělým a naplněným vděčností k Trojjedinému Bohu, Otci, Synu a Duchu Svatému, chceme uvažovat o událostech a významu umučení františkánských bratří a prosíme, ať nám tyto chvíle pomohou v naslouchání Pánu, na naší cestě modlitby, k prohloubení duchovního života, k pevnější bratrské a církevní sounáležitosti i na cestě osobní misie. Neposkvrněná Maria, Matko Kristova a Matko naše, vyprošujeme si tvou přímluvu.

8. den: Mučednictví a ekumenismus

„Za ně prosím, aby byli jedno“ (Jan 17,9.22). Tak se modlí náš Pán v Getsemanské zahradě. Dějiny křesťanství jsou namísto toho dějinami roztržek a nesvárů mezi jednotlivými skupinami věřících. V dějinách nabyly tyto spory nejdivočejšího rozměru právě v období, kdy byli umučeni bratři od Panny Marie Sněžné. (…) Brutální likvidaci bratří františkánů v únoru 1611 však nesmíme chápat jako křivdu způsobenou katolíkům od protestantů. Útok na bratry okamžitě odsoudily městské soudy (reprezentované protestanty), bratry jezuity před pražskou chátrou ubránila městská stráž (protestantská), když se jí svěřili pod ochranu. Čili šlo spíše o útok pražské spodiny na nevinné bratry a o vyrabování klášterů, přičemž náboženská příslušnost hrála spíše podružnou roli. Význam této události pro ekumenické soužití je spíše v tom, že můžeme následovat bratry, kteří byli ochotni zůstat tam, kde je Bůh chtěl mít. Když přišli do převážně protestantské Prahy, rozhodně se s vlídným přijetím nesetkali. (…) Vše ale snášeli františkáni s pokorou a snahou o dobré spolužití. Slovy apoštola: „Jsme-li tupeni, žehnáme“ (1 Kor 4,12). Mohli bychom se shlédnout v odevzdanosti bratří, kteří se rozhodli vést pokojný život i mezi těmi, kteří je nenávidí a pokorně sloužit tam, kde se na ně hledí s podezíráním.

Doporučený biblický úryvek k prodloužené meditaci: Ef 2,13-22.

Závěrečná modlitba

Dobrý Pane, děkujeme ti za příklad umučených bratří Bedřicha, Jeronýma, Šimona, Jana a ostatních. Nauč nás obětavě nést kříž, nepočítat křivdy, nečekat obdiv a statečně kráčet za dobrem všech lidí. Ty jsi nám ukázal na kříži, jak vládne král křesťanů. Podáš-li nám svůj kalich, kalich, ze kterého pili apoštolové i františkánští bratři, budeme z něj pít také. Prosíme tě také za zahlazení křivd mezi křesťany, prosíme za jednotu, tak jak jsi prosil ty v Getsemane. Pane, dej, ať jsme jedno tělo. Neboť ty žiješ a kraluješ v jednotě s Otcem a Duchem Svatým po všechny věky věků. Amen.