Nabízíme vám do předvánočního shonu „itinerář  modlitby“, jehož cílem je příprava na Narození Páně.  Jde o paulínský způsob, jak se osobně setkat s Ježíšem, který se v evangeliu představuje jako „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). Jde o setkání, ve kterém dovolujeme naší mysli, vůli a srdci připodobnit se mysli, vůli a srdci Ježíše Mistra. Tak v našem těle začíná stále více žít Ježíš, vtělené Slovo.

Cesta modlitby začíná v okamžiku, kdy zatoužíme po Boží přítomnosti. On sám jde naproti naší touze. Abychom mohli vnímat Ježíšovu přítomnost, je nutné se ztišit a pak otevřít Písmo, věrného průvodce modlitbou. Pro život modlitby je velmi důležité každodenní rozjímání Božího slova, obzvláště liturgických čtení příslušného dne. Tato pravidelná zastavení v každodenním koloběhu napomáhají Božímu slovu proniknout hlouběji a trvaleji do našeho života a ovlivnit tak naše postoje a chování. Boží přítomnost postupně prostupuje celý náš život.

Pamatujme: chceme-li se vydat na cestu modlitby, neobejdeme se bez těchto základních dispozic:
▪ Touha po tichu a vnitřním usebrání.
▪ Ochota naslouchat.
▪ Pokora a vytrvalost v těžkostech.

Ježíš jako Pravda osvěcuje naši mysl, aby se naše myšlenky přibližovaly jeho myšlenkám, aby sám Ježíš „myslel v nás“. K tomuto ztotožnění vede především rozjímání a přizpůsobování vlastního života Božímu slovu.
Úryvek z Písma si několikrát pomalu přečteme. Nezastavujeme se jen u vnějšího smyslu úryvku, ale otevřeme se moudrosti, kterou Písmo obsahuje. Nechejme se oslovit a proniknout určitým slovem či větou, které na nás působí, které jsou pro nás v tuto chvíli života důležité, skrze něž k nám a do naší životní situace promlouvá Bůh.
Například v úryvku z evangelia se pokusme pochopit to, co Ježíš říká, jeho způsob mluvení, cítění a chování, jeho vztahy k druhým…

Pamatujme: není třeba číst mnoho, spíše naopak, pomalu a do hloubky, aby tak mohlo do naší mysli proniknout Boží světlo a abychom pochopili poselství přečteného.

Ježíš jako Cesta vede naši vůli, aby se shodovala s jeho vůlí, aby sám Ježíš „chtěl v nás“. A jeho jediným přáním bylo plnit vůli Otce. Srovnáváme svůj život se životem Ježíšovým, aby se postupně, skrze zpytování svědomí, naše osobnost připodobňovala jemu a tak mohlo docházet skrze neustálé obrácení k naší proměně.
Vyjdeme z té části úryvku, která nás oslovila, a porovnáme podle ní své postoje a chování, životní styl, způsob myšlení a jednání a budeme se snažit poznat, v čem bychom se mohli či měli změnit. Je důležité se tázat: „Pane, co ode mne žádáš v této chvíli? Co ti mohu nabídnout?“ Už to, že se ptáme, znamená, že jsme ochotni se nad sebou zamyslet. Zvykáme si tak vidět celý náš život, naše touhy, problémy, úspěchy, limity… ve světle Písma, v Boží perspektivě.

Pamatujme: prosme Ducha svatého, aby nás obdaroval svou přítomností a aby naše vůle byla ve shodě s vůlí Boží. A to nejen během modlitby, ale i po celý den.

Ježíš jako Život zapaluje naše srdce, aby se otevřelo jeho přebývání. Radujme se z naplněného života, který je v Ježíši, děkujme mu za to a prosme jej, abychom byli schopni milovat, abychom byli schopni druhé milovat v něm, aby sám Ježíš „miloval v nás“.
Nebojme se předkládat Ježíši své potřeby, prosit ho za svou rodinu, přátele, svět kolem nás… Žít z toho, co jsme načerpali, poznali a předsevzali si během modlitby. Je třeba se naučit spontánní a osobní modlitbě, protože ta nám pomáhá přijmout inspiraci Ducha svatého. V něm budeme chválit Otce, děkovat mu a prosit jej „ve jménu Ježíše Krista“.

Pamatujme: Písmo se může stát modlitbou (např. žalmy, Ježíšova slova, chvalozpěvy v Pavlových i ostatních listech…) nebo naši osobní modlitbu může inspirovat.

Doporučuje se, abychom se modlili před svatostánkem, kde je Ježíš přítomen v eucharistii. Lze však kdekoliv, kde si nerušeně můžete otevřít Písmo a cítíte se svobodně. Tento způsob setkání s Ježíšem v adoraci učil bl. Jakub Alberione, zakladatel Paulínské rodiny. Toto je způsob, jakým se modlí sestry paulínky a jak vedou adorace určené i pro veřejnost.

K meditaci můžete využít 4 on-line texty a komentáře k nedělním evangeliím.

A budete-li se chtít podělit o plody vaší meditace, napište nám!