Svatební píseň a úplně poslední žalmy

Kdyby únor měl 30 dní, dnes by to byl měsíc, co jsem se domodlila i poslední 150. žalm a tedy i měsíc od mých prvních řeholních slibů.
Apoštolát, komunita i zabydlování (v pokojíku i v redakci) mne vtáhly do víru našeho paulínského života. A tak až dnes přináším malou vzpomínku.
Mně samotné to udělalo moc dobře znovu se vrátit k oněm chvílím (když jdu ráno do knihkupectví a jsem před tím na mši v kostele, tak se mi před očima odvíjí "podobné video").
Včera jsme se sestrami viděly i záběry České televize, která na slibech natáčela (ne kvůli mně, ale protože chystají dokument o nás pro pořad Zasvěcení), slyšet reakce a vzpomínky spolusester bylo překvapivé a potěšující. Prý při slibech té, která přijde po mně, to prožiju taky tak intenzivně jako ony:-)

Žalmy

140. Vysvoboď mě, Hospodine, od člověka zlého, chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo mají v srdci zlé úmysly… spravedliví vzdají tvému jménu chválu, přímí budou bydlet před tvou tváří!
141. Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť.
142. Volám k Hospodinu, úpím, volám k Hospodinu, prosím… Tys mé útočiště, tys můj podíl v zemi živých!
143. Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. … Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. … Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh.
144. Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!
145. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. … Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.
146. Nedoufejte v člověka, u něhož záchrany není. … Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu.
147. Hospodin uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.
148. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! … Vyvýšil roh svého lidu k chvále všech svých věrných, synů Izraele, lidu, který je mu blízký.
149. Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných! … Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou.

150.  (modlila jsme se ho při vigílii společně s dalšími)
Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni,
chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,
chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!
Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou,
chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,
chvalte ho zvučnými cimbály, chvalte ho cimbály dunivými!
Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.