Naposled

V tomto roce naposledy vkládám žalmy (do slibů ještě pár dní chybí, přesně tolik, kolich chybí žalmů do 150). Jsou to „žalmy naposledy“. Tedy ty, které v uplynulých dnech doprovázely události, které byly v mém noviciátě naposledy.

Poslední turnus v kuchyni a při úklidu v refektáři, poslední noviciátní modlitba, kterou jsem vedla, poslední „animace liturgie“ pro celou komunitu, poslední den apoštolátu, poslední cesta do města po místech nějak důležitých pro mne v čase formace, společná poslední návštěva hrobu Jana Pavla II. a baziliky sv. Petra, poslední setkání se sestrami z jiných komunit, poslední velké paulínské svátky společně slavené, poslední lectio divina s opatem od Baziliky sv. Pavla, poslední sdílení s komunitou nad nedělními texty, poslední zkouška u švadleny, poslední formační rozhovor s maestrou, poslední praní a žehlení… A v tomto dni i poslední úklid našich noviciátech prostor a ráno i poslední rozloučení s mládeží a s naší postulantkou… (snad pro rok 2009 mohu už napsat, že i poslední migréna - holka jedna, včera mne zas přepadla).

Už toho zbývá málo, co je ještě před námi. Náš římský pobyt, tak jako noviciát, se pomalu ale velmi konkrétně stává minulostí. Jen podtrhané žalmy (a nejen ty, ale i další úryvky) v Písmu mi připomenou, co jsem den po dni prožívala.


Žalmy naposledy

107. Když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhl je z tísně: sám je vedl přímou cestou, vyvedl je z temnot šeré smrti, sám zpřetrhal jejich pouta, seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy. … Kdo je moudrý, ať dbá těchto věcí a Hospodinovu milosrdenství ať hledí porozumět!

108. Mé srdce je připraveno, Bože… Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu.

109. V nitru mám zraněné srdce… Pomoz mi, můj Bože,… aby poznali, že tvá ruka to byla, žes to učinil ty, Hospodine. Jen ať zlořečí, ale ty žehnej!

110. Zasedni po mé pravici… Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš; v nádheře svatyně jak rosa z lůna úsvitu se objeví tvé mužstvo.

111. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem v kruhu přímých.

112. Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. … Srdce má oporu v Bohu.

113. Od východu slunce na západ chváleno buď jméno Hospodina. … Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka

114. Stal se Juda Boží svatyní, Izrael Božím vladařstvím.

115. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!

116. Hospodina miluji; on slyší můj hlas,… Po všechny své dny chci k němu volat. … Uvěřil jsem, proto mluvím; … svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem.

117. Chvalte Hospodina, všechny národy, … neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.

118. V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost. … Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka. … Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. … Hospodin je Bůh, dává nám světlo.

119a Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. … Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. … Poběžím cestou tvých přikázání, dal jsi mému srdci volnost.

119b Hospodine, tys můj úděl, držím se tvých slov. … Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, naučil jsem se tvým nařízením. … Tobě patřím, buď má spása, na tvá ustanovení se dotazuji.

119c Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. … V srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení navěky a do důsledků.

119d Dřív než začne svítat, na pomoc tě volám, čekám na tvé slovo… a přemýšlím o tom, co jsi řekl.

120. Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů, od jazyka záludného.

121. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. … Nedříme ten, jenž tě chrání. … Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.

 

Později (v novém roce:-) přibude fotoalbum. Co se jsme v minulém roce slíbila, v novém plním, už je tu.

 

Teď se chystáme na adoraci, tak jako mé spolusestry v Praze, tak jako i v ostatních komunitách, tak jako všechny naše sestřenky i paulíni. Je to už víc jak 100 let, co na přelomu letopočtu během adorace náš zakladatel "pochopil", k čemu ho Pán volá.


Kéž je budoucí Dcera sv. Pavla i celá Paulínská rodina

stále otevřena k Božímu hlasu a k hlasu lidstva....


AŤ TI DOBRÝ BůH OTEC ŽEHNÁ PO CELÝ DALŠÍ ROK!


Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě!
Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý!
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!