MILUJI CÍRKEV

Tímto příspěvkem bych chtěla pozvat všechny, kdo mají rádi církev a komu záleží i na této virtuální církvi na Signálech, k modlitbě za setkání, o kterém píšu níže. A vlastně nejen za ně...
Omlouvám se za provokativní název, ale napsat jen "Miluji církev" - asi by to mnoho pozornosti nepřitáhlo a já bych ráda, aby se do modlitby zapojilo mnoho lidí ze Signálů.
PROSÍM, ČTI AŽ DO KONCE.

Často bývám velmi smutná z projevů nelásky, které se tu objevují ze všech stran. Nosívám tuto bolest do kaple, i když někdy bych raději hned napsala nějakou svou reakci. Jenže... právě v kapli (a nejen tam) vnímám, že by to neprospělo k žádnému dobru a že vlastně sama nejsem vždy natolik informovaná a vzdělaná, abych mohla mít okamžitě správný názor na vše. A pak, hlasů je tu tolik, že se jen překřikují a přebíjí argumenty. Kolikrát si říkám, koho to dovedlo k obrácení, k lásce k církvi, ke studiu Písma a magisteria? Netroufám si posuzovat. Osobně se mi zdá, že to jen utvrzuje názory, s kterými, kdo vstupuje do diskuze a zatvrzuje to srdce druhých. Ale podle některých osobních vzkazů jsem zjistila, že přeci jen Bůh dokáže použít špatné k dobrému. O tom vypovídá např. tato reakce: "právě diskuze na Signálech mě dovedly k hlubšímu studiu Písma i dokumentů Magisteria".

Mým povoláním je modlitba za sdělovací prostředky, za ty, kdo skrze ně působí i za ty, kdo jsou jejich adresáty. Sama se snažím šířit jen to, co je ke slávě Boží a pokoji mezi lidmi (viz rok starý příspěvek, který je stále aktuální - zde). Večer v kapli zjišťuji, na kolik jsem tomu dostála a nakolik to bylo mé ego, co chtělo vyniknout nade vše, i nad Boha!

MILUJI CÍRKEV, miluji ji, i když ji hned nerozumím.

Miluji bratry, s jejichž postoji a způsoby vyjadřování nemohu souhlasit (ať už se řadí na jakoukoliv pozici), neboť je miluje můj Pán.

Miluji církev a věřím, že ji Pán vede a že Duch svatý nechybí tam, kde je vzýván a kde je mu nasloucháno.

Přeji si pokoj, ne vydupaný, ne ušlapaný, ale bratrský pokoj těch, o kterých pohané říkali "Pohleďte, jak se milují! (Tertulián, 3. stol.)". Proto se modlím i za následující setkání a rozhovory, které budou vedeny, kéž jsou mostem mezi dvěma (snad jen zdánlivými) břehy Jediné řeky, která dává vodu Života.

Zvu k modlitbě i tebe: ne s úmyslem, aby ten či onen vyhrál: ale aby to byla Láska a Pravda (jiná jména pro našeho Pána Ježíše), o které tu půjde.

A "podepisuji", že "S oddanou podřízeností vůle i rozumu přijímám rovněž učení, které hlásá římský biskup nebo kolegium biskupů při výkonu autentického magistéria, i když tyto nauky nemíní vyhlásit zvláštním úkonem za definitivní." A tedy přijmu vše, k čemu mě papež vyzve i v této záležitosti.

Věroučné rozhovory s FSSPX

Ředitel tiskového střediska Svatého stolce O. Lombardi dnes vydal sdělení ohledně konání prvních věroučných rozhovorů Svatého stolce s Bratrstvem sv. Pia X. Uskuteční se v pondělí dopoledne 26. října na Kongregaci pro nauku víry, přesněji na půdě tamější komise Ecclesia Dei, která má na starosti vztahy s tradicionalisty, označovanými někdy jako „lefébvristé“ podle zakladatele Bratrstva sv. Pia X. arcibiskupa Marcela Lefébvra. Rozhovorů se z Vatikánské strany účastní arcibiskup Luis Ladaria Ferrer S.J., sekretář zmíněné Kongregace, a mons. Guido Pozzo, sekretář zmíněné komise a dále odborní poradci jmenovaní speciálně pro tyto rozhovory. Jsou jimi O. Charles Morerod O.P., sekretář Mezinárodní teologické komise; mons. Fernando Ocáriz, generální vikář Opus Dei a O. Karl Josef Becker S.J., konzultor Kongregace pro nauku víry. Obsahy rozhovorů, čteme dále v tiskovém sdělení, se budou týkat otevřených otázek a nebudou zveřejněny. Na závěr rozhovorů bude vydáno tiskové sdělení, končí se prohlášení tiskového střediska Svatého stolce.

Představený Bratrstva sv. Pia X. mons. Bernard Felley zveřejnil rovněž členy delegace, kteří se rozhovorů zúčastní. Budou to mons. Alfonso de Galarreta, představený semináře de La Reja v Argentině, O. Benoit de Jorna, ředitel semináře v Econ ve Švýcarsku, O. Jean-Michel Gleize, profesor eklesiologie na semináři v Egone a O.Patrick de la Rocque, převor kláštera San Luigi v Nantes. Vedoucí delegace mons. Galarreta patří mezi biskupy, kteří byli nedovoleně vysvěceni arcibiskupem Lefébvrem roku 1988, čímž upadli automaticky do církevního trestu exkomunikace, který z nich sňal Benedikt XVI. v lednu letošního roku. (konec citace z Rádia Vaticana)

K modlitbě (jejíž součástí by mělo být i vlastní zpytování - ne těch druhých, vlastní!!!) nás mohou uvést Ježíšova slova adresovaná učedníkům i samotná Ježíšova modlitba za učedníky:

Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: „Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte (Jan 13, 12-17).

Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.( … ) Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my (Jan 17, 1-3.9-11).

Rozhodla jsem se "nezakázat diskuzi". Z jediného důvodu, aby se každý mohl připojit MODLITBOU
Já - a prosím, ani nikdo jiný, - na ni nereagujme. Modlitba není směřována k druhému jako výchovný či jakýkoliv jiný proslov, je určena Bohu, který zná naše srdce a ví, čeho je nám třeba. Pokud tomu nebude dostáno, v tomto jediném případě si dovoluji mazat - budiž to službou těm, co by snad tyto poslední řádky přeskočili - aby se nepoznalo, že je nečetli:-)

 

A protože dnes, v pátek, začíná v naší Paulínské rodině novéna k Ježíši Mistru (Slavnost Ježíše Mistra slavíme tento rok 25. října), nabízím jednu z modliteb, která mne již delší čas velmi "přitahuje" a s níž se ztotožňuji. (Tuto modlitbu, tak jako i další k Ježíši Mistru, najdeš zde).

 


Vzývání Mistra Ježíše

Ježíši Mistře, posvěť moji mysl a rozhojni moji víru.
Ježíši, učící v církvi, přitáhni všechny do své školy.
Ježíši Mistře, osvoboď mě od omylu, od marných myšlenek a od temnot věčných.

Ježíši, cesto mezi Otcem a námi, obětuji ti všechno a všechno očekávám od tebe.
Ježíši, cesto svatosti, učiň ze mne svého věrného napodobovatele.
Ježíši cesto, učiň mě dokonalým jako je dokonalý Otec, který je v nebi.

Ježíši živote, žij ve mně, abych žil v tobě.
Ježíši živote, nedopusť, abych se od tebe odloučil.
Ježíši živote, dej mi žít navěky v radosti tvé lásky.

Ježíši pravdo, dej, ať jsem světlem světa.
Ježíši cesto, dej, ať jsem pro druhé příkladem.
Ježíši živote, dej, ať moje přítomnost všude přináší milost a útěchu.