Ode dneška začíná v české církvi Týden modliteb za povolání ke knežství a k zasvěcenému životu.

 

          Modlitba Svatého otce benedikta XVI.
       

 

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou

četná a svatá kněžská povolání,

která by udržovala živou víru

a střežila převzácnou památku tvého Syna

prostřednictvím kázání slova

a udílením svátostí,

jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.

 

Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře,

kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie,

která je svátostí Kristova největšího daru

pro vykoupení světa.

 

Povolej služebníky tvého milosrdenství,

kteří by prostřednictvím svátosti smíření

rozdávali lidem radost ze tvého odpuštění.

 

Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá

četné inspirace Ducha tvého Syna

a ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením

pečuje o povolání ke kněžství

a k zasvěcenému životu.

 

Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům,

zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům,

aby věrně naplňovali své poslání

ve službě evangeliu.

 

O to prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen.

 

Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!

 ***

Úvodní slovo otce kardinála M. Vlka (výběr) 

Dnešní člověk se opírá sám o sebe, o své síly a výkony. Naše modlitební úsilí je znamením jiné kultury, jiného myšlení: povolání si člověk sám nemůže dát. Je od Boha: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás…“ (J 15,16) „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň…“ (Mt 9,38).

Aby mohl dnes Ježíš činit zázraky a dávat povolání, očekává naši víru jako tehdy v Palestině: „Podivil se jejich nevěře a nemohl tam udělat žádný zázrak“ (Mk 6,5-6). Prosme tedy Pána žní za nová kněžská, řeholní a vůbec duchovní povolání s opravdovou vírou. On ví, co potřebujeme, a čeká naše prosby, předkládané nebeskému Otci, „dárci všech dobrých darů“, s tímto postojem srdce. Prosme zvláště společně, v jednotě, vždyť on řekl: „Za cokoli budete prosit mého Otce ve jménu mém, dá vám, neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich…“ (Mt 18,20).

Když spojíme v trpělivosti a lásce s našimi modlitbami ještě oběti a skutky lásky a nebudeme pochybovat, budeme jistě vyslyšeni, vždyť Bůh nás nemůže svým slovem, které řekl, klamat a nechat dlouho čekat. On se nemění, i dnes je nekonečná láska. Tolik tedy při naší modlitbě záleží na našem postoji víry a lásky! Prosme ve vzájemném společenství církve na celém světě i v celém našem národě, ale spojme se i s tak velkou řadou našich národních světců, kteří se za náš národ přimlouvají zvláště v takovéto důležité záležitosti. Mocné přímluvě a ochraně Panny Marie, matky církve a matky kněží, uctívané v našem národě na tolika poutních místech, svěřme náš společný týden modliteb.

 Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský

***

Celá knížečka s biblickými úryvky, zamyšleními našich biskupů, přímluvami na každý den a s Poselstvím papeže ke 46. světovému dni modliteb za povolání, včetně plakátu k tomuto dni je ke stažení na : http://www.hledampovolani.cz/

 


 

Podaří-li se mi, snad konečně přeložím další tři krásná svědectví...