Rozšiř svou modlitební knížku – modlitba, korunka a novéna k Ježíši Mistru

Přesně před týdnem se všichni členové Paulínské rodiny a zvláště Učednice Božského Mistra a kněží z Institutu Ježíše-Kněze chystali slavit Slavnost Našeho Pána Ježíše Krista, Božského Mistra, která připadá vždy na poslední říjnovou neděli (viz i fotoromán). Je to slavnost, kterou ustanovil náš zakladatel, neboť v centru naší spirituality je právě Ježíš Mistr, Cesta, Pravda a Život („sestřenky“ Pastorelle mají ještě i důraz na Pastýře).

JEŽÍŠ MISTR A PASTÝŘ, CESTA, PRAVDA A ŽIVOT

Ježíš Kristus v Janově evangeliu o sobě prohlásil: „Já jsem Cesta, Pravda a Život“, „Já jsem Dobrý Pastýř.“ Pak potvrdil svým učedníkům, kteří mu říkali Mistře: „Vy mne nazýváte Mistrem…a jím také jsem.“

Bl. Jakub Alberione chtěl, aby instituty Paulínské rodiny rostly z Krista takového, jak o něm mluví evangelium: Mistra, Pastýře, Cesty, Pravdy a Života. Alberione žádal po svých žácích, aby denně přicházeli do Ježíšovy školy: chápavě naslouchali jeho Slovu, ochotně se mu snažili podobat v poslušnosti Otci, toužebně od něj přijímali novou sílu.

Proto členové Paulínské rodiny kromě jiných modliteb věnují každý den alespoň hodinu adoraci u nohou eucharistického Krista, aby se od něj, Mistra a Pastýře, učili, jak hlásat evangelium pomocí sdělovacích prostředků. Před ním se učí číst v historii a vidět znamení času.
Mně trvalo skoro tři roky, než jsem začala chápat tuto vysokou a náročnou spiritualitu, a tak se ani nebudu snažit na pár řádcích napsat více… (snad jen milost povolání dovoluje ocenit tak velký poklad).

Přesto jsem mezi našimi specifickými modlitbami našla některé, jež se může modlit i někdo, kdo nežije paulínskou spiritualitu. Snad jen v pátém bodě korunky těžko můžeš prosit za sebe – prosím, modli se za české paulínky. Díky.

Modlitby mají biblický základ a sledují pravdy víry a tak, kdo se rád modlí slovy Písma a pro koho modlitba znamená i pronikání do Božích tajemství, zde má možnost „rozšířit svou modlitební knížku“.

PS: Když teď ty modlitby „kontroluji“ a překládám, zdá se mi, že se velmi dobře hodí i k zamyšlení na naší cestu do Nebe. Tedy jsou vhodné k modlitbě kdykoliv, a zvláště zítra na Všechny svaté.

 

Vzývání Mistra Ježíše

Ježíši Mistře, posvěť moji mysl a rozhojni moji víru.

Ježíši, učící v církvi, přitáhni všechny do své školy.

Ježíši Mistře, osvoboď mě od omylu, od marných myšlenek a od temnot věčných.

Ježíši, cesto mezi Otcem a námi, obětuji ti všechno a všechno očekávám od tebe.

Ježíši, cesto svatosti, učiň ze mne svého věrného napodobovatele.

Ježíši cesto, učiň mě dokonalým jako je dokonalý Otec, který je v nebi.

Ježíši živote, žij ve mně, abych žil v tobě.

Ježíši živote, nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Ježíši živote, dej mi žít navěky v radosti tvé lásky.

 

Ježíši pravdo, dej, ať jsem světlem světa.

Ježíši cesto, dej, ať jsem pro druhé příkladem.

Ježíši živote, dej, ať moje přítomnost všude přináší milost a útěchu.


Korunka k Ježíši Mistru
(v Paulínské rodině se modlí zvl. o první neděli v měsíci)

 

1. Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti jako vtělenému Slovu, poslanému Otcem, aby učilo lidi pravdám, které dávají život. Ty jsi nestvořená Pravda, jediný Mistr, ty jediný máš slova věčného života. Děkujeme ti, že jsi v nás zapálil světlo rozumu a světlo víry a povolal jsi nás do světla slávy. Věříme ti podřizujíc svou mysl tobě a církvi. Ukaž nám poklady tvé moudrosti, dej nám poznat Otce a učiň z nás své pravé učedníky. Posilni naši víru, abychom mohli dojít věčného nazírání v nebi.
Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.

2. Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti jako milovanému Otcem a jako jediné Cestě k němu. Děkujeme ti, že jsi se stal naším vzorem. Zanechal jsi nám příklady nejvyšší dokonalosti. Pozval jsi lidi, aby tě následovali na zemi a v nebi. Kontemplujeme tajemství tvého pozemského života, přicházíme do tvé školy a následujeme to, co nás učíš. Přitáhni nás k sobě, abychom kráčeli ve tvých stopách, vzdávali se sebe samých a hledali tak pouze tvou vůli. Rozhojňuj v nás činnou naději a touhu po tom, abychom byli při posledním soudu uznáni tobě podobnými a mohli být navěky s tebou.
J
ežíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.

3. Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti, jako jednorozenému Synu Božímu, který přišel na svět, aby dal lidem Život a to život v hojnosti. Děkujeme ti, že svou smrtí na kříži jsi nám zasloužil život, který nám uděluješ ve křtu a že nás živíš eucharistií a ostatními svátostmi. Žij v nás, Ježíši, a dej nám Ducha svatého, abychom tě mohli milovat celou svou myslí, ze všech svých sil a celým svým srdcem a pro tvou lásku milovat bližního jako sebe sami. Rozhojňuj v nás činorodou lásku, abychom jednou, až budeme z hrobu povoláni k životu ve slávě, byli sjednoceni s tebou ve věčné radosti v nebi.
Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.

4. Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti žijícímu v církvi – ve tvém mystickém těle a naší jediné arše spásy. Děkujeme ti, že jsi nám dal tuto neomylnou a nepomíjivou matku, v které jsi pro lidi nadále přítomen jako Cesta, Pravda a Život. Prosíme tě, dej, ať nevěřící dojdou k jejímu neuhasitelnému světlu, ať se k ní navrátí chybující a ať se celé lidstvo sjednotí ve víře, ve společné naději a v lásce. Pozvedni církev, pomáhej papeži, posvěcuj kněze a všechny tobě zasvěcené duše. Pane Ježíši, naše prosba je tvým vzdechem: Ať je jeden ovčín a jeden pastýř, abychom se všichni mohli shromáždit ve vítězné církvi v nebi.
Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.

5. Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti s anděly ohlašujícími důvody tvého vtělení: "Sláva Bohu a pokoj lidem." Děkujeme ti, že jsi nás povolal k účasti na svém vlastním poslání. Zažehni v nás plamen horlivosti pro Boha a pro lidi. Naplň sám sebou všechny naše schopnosti. Žij v nás, abychom tě vyzařovali apoštolátem modlitby a utrpení, apoštolátem sdělovacích prostředků, apoštolátem slova, příkladu a skutků. Pošli na svou žeň dobré dělníky. Osviť kazatele, učitele a spisovatele. Daruj jim Ducha svatého a připrav k jeho přijetí všechny mysli a srdce. Přijď, Mistře a Pane! Vyučuj a kraluj, pro Marii, Matku, Učitelku a Královnu.
Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.

 

Novéna k Božskému Mistru

(můj pracovní překlad, s malým pozměněním pořadí a doplněním podle liturgie hodin ze Slavnosti Ježíše Mistra – lze takto použít k  modlitbě na způsob breviáře)

 

Úvod
Kněz (ten, kdo vede modlitbu): Ježíši Mistře, Cesto Pravdo a Živote,

Lid (odpověď všech): - uč nás cestě pravdy a svatosti.

 

Píseň

Vybrat takovou, kde se oslovuje Ježíš jako Pán a Mistr/Učitel nebo jako Cesta, Pravda a Život. Nejsem v ČR a tak nemohu prolistovat kancionál nebo jiný zpěvník. Není takových písní hodně, ale vím, že jsou. Dá-li si někdo práci a vloží do komentáře odkaz, budu mu moc vděčná.

 

Invokace

Pojďme, klaňme se Ježíši Kristu, jedinému našemu Mistru. (nejlépe zpívané, všichni)

 

Biblické úryvky čte jeden a nebo se rozdělí mezi více lidí.

 

1. Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života (Jan 14,6; 8,12).

Pojďme, klaňme se Ježíši Kristu, jedinému našemu Mistru.

 

2. Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, a to právem: to skutečně jsem. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy (Jan 13,13.15.)

Pojďme, klaňme se Ježíši Kristu, jedinému našemu Mistru.

 

3. Vy však si nedávejte říkat ‚mistr‘, jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři (Mt 23,8).

Pojďme, klaňme se Ježíši Kristu, jedinému našemu Mistru.

 

4. Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel (Lk 6,40).

Pojďme, klaňme se Ježíši Kristu, jedinému našemu Mistru.

 

5. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce (Jan 15,5).

Pojďme, klaňme se Ježíši Kristu, jedinému našemu Mistru.

 

6. Já jsem chléb života. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa (Jan 6,48.51)

Pojďme, klaňme se Ježíši Kristu, jedinému našemu Mistru.

 

7. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen (Mk 16,15-16).

Pojďme, klaňme se Ježíši Kristu, jedinému našemu Mistru.

 

Četba

Následuje četba některého z těchto úryvků: Mt 23,1-10; Jan 14,1-11 nebo Žid 1,1-6.

 

Ticho k reflexi


Krátké responsorium

K: Kriste, Synu Boha živého, - smiluj se nad námi.

L: Kriste, Synu Boha živého, - smiluj se nad námi.

K: Ty, který jsi jediný náš Mistr

L: - smiluj se nad námi.

K: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.

L: Kriste, Synu Boha živého, - smiluj se nad námi.

 

Antifona k Magnifikat: Mistře, víme, že ty jediný jsi Pravda a že skutečně vyučuješ cestě k Bohu, aleluja.

 

Magnifikat

Antifona

 

 

Přímluvy

V našem společenství vzdejme chválu Kristu, kterého Otec poslal jako Mistra a volejme k němu: Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, zachraň nás.

Kriste, ty jsi světlo, které září v temnotách, Pán života a jediná cesta spásy,

- učiň, aby církev na cestě za tebou byla věrná duchu evangelia.

Kriste Spasiteli, který ses pro nás stal poslušným Otci až k smrti a to k smrti na kříži,

- dej, ať všichni lidé mohou načerpat z plnosti života, kterou jsi nás obdařil.

Ježíši Kriste, jenž jsi nám dal příklad lásky, abychom tak jako ty, činili i my,

- pomoz nám, abychom se ve službě bližním svědčili celému lidstvu o novém životě, který žijeme v tobě.


Otčenáš

Závěrečná modlitba
Bože všemohoucí a věčný, ty jsi ve své lásce poslal svého jediného Syna jako jedinečného Mistra. Učiň, ať si osvojujeme jeho božské učení, abychom lépe rozuměli Nebeskému království.

Nebo:

Bože, Otče světla, který jsi v plnosti času promluvil k lidem v osobě tvého milovaného Syna, pomoz nám, abychom v něm rozpoznali Mistra a Pána a abychom ho věrně následovali jako učedníci a hlásali ho světu jako Cestu, Pravdu a Život.