Reálné i virtuální cesty za apoštolem Pavlem

Slíbila jsem k navržené pouti Po stopách apoštola Pavla po Římě, že vložím i biblické odkazy pro ty, kdo se do Říma chystají a své putování chtějí podložit Slovem Božím…(viz druhá část tohoto příspěvku).

Ale protože se to asi netýká většiny LJ, nabízím i několik virtuálních cest, stačí si kromě Signálů v druhém okně otevřít:

Nově spuštěné stránky mých pražským spolusester (zde sestra Anna vložila další cizojazyčné odkazy, které já zde ani neuvádím…)

V češtině ještě stránky Brněnské diecéze:

Pro znalce světových jazyků (angličina, francouzština, španělština, portugalština a italština) doporučuji stránky naší kongregace a stránky italské provincie a také stránku našich bratří, kde je ke stažení v několika jazycích elektronická podoba nově vzniklého měsíčníku Paulus (ten je na dost vysoké úrovni). Paulíni mají také další stránku, kde se dočtete o všech aktivitách, setkáních, seminářích… na celém světě

Jasně, že nelze zapomenout na oficiální stránku Roku apoštola Pavla (italsky, španělsky, anglicky a francouzsky)

 

Mnoho z událostí, které se zároveň týkají papeže najdeš také ve zprávách České redakce Radio Vaticana:

Především do Turecka tě zavede tato webovka (německy, italsky, anglicky a turecky).

Neskutečně velké množství odkazů na další weby s tematikou apoštola Pavla v různých jazycích se nachází i zde

 

Nosit vodu do moře by bylo odkázat tě na Signály apoštola Pavla (společenství, diskuze a blog) na této domovské stránceJ)))

Ráda uvítám, dáš-li mi vědět o dalších originálních odkazech – vložím je sem i na naše české stránky, aby to posloužilo i dalším lidem. Rovněž tě prosím, pokud něco připravuješ, ve společenství, farnosti…kázání, hru, materiál k filmu… poděl se o to s námi.

Staň se tak spolupracovníkem apoštola Pavla (a tak trochu i paulínekJ)!

Různé modlitby, exegeze textů, materiál k 6 setkáním s dokumentem Po stopách apoštola Pavla (DVD vydané vloni, šlo to i na TV NOE) a další….www.svatypavel.paulinky.cz

 

 

Texty k pouti po Římě

3 texty na cestě ještě před Římem

Touha vidět římské křesťany: Řím 1,9-15

Dovolávám se za svědka Boha, kterému sloužím celým svým srdcem jako hlasatel radostné zvěsti o jeho Synovi, že bez přestání na vás pamatuji a ve všech svých modlitbách prosím, aby mi už jednou konečně - chce-li to Bůh - bylo dopřáno té radosti, že bych k vám mohl přijít. Neboť toužím po tom, abych vás uviděl, a tak vám mohl dát nějaký duchovní dar k vaší posile, to znamená: abychom se u vás vzájemně povzbudili společnou vírou, vaší i mou. Rád bych, bratři, abyste věděli, jak jsem si už vícekrát umínil, že k vám půjdu, ale doposud mi vždycky do toho něco přišlo. Chtěl bych také u vás sklidit nějaký užitek jako u jiných národů. Mám závazky k Řekům i k ostatním národům, ke vzdělaným i k nevzdělaným. Proto - pokud je na mně - velice rád bych hlásal evangelium také vám v Římě.

Odvolání k císaři (které mu otevřelo cestu do Říma): Sk 25,7-12 + 26,30 – 27,1

Když se dostavil, nahrnuli se kolem něho židé, kteří tam přišli z Jeruzaléma, a obviňovali ho z mnoha těžkých provinění, ale nic z toho nemohli dokázat. Pavel se hájil takto: »Neudělal jsem nic špatného ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti císaři.«Festus se však chtěl židům zavděčit, a proto položil Pavlovi otázku: »Chceš se odebrat do Jeruzaléma a tam se dát ode mne soudit v tomto sporu?« Ale Pavel řekl: »Stojím před soudem císařským, kde mám být souzen! Židům jsem v ničem neublížil, jak i ty velmi dobře víš. Jsem-li však v neprávu a dopustil jsem se něčeho, co zasluhuje smrt, nezdráhám se umřít. Jestliže však jejich žaloby proti mně nemají žádný podklad, nikdo nemá moci, aby mě jim vydal. Odvolávám se k císaři.« Tu Festus promluvil se svými rádci a pak prohlásil: »K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš.« Král se zvedl a s ním i místodržitel, Bereniké a ostatní přítomní. Když odcházeli, říkali si mezi sebou: »Tenhle člověk nedělá nic, zač by zasluhoval smrt nebo žalář.« Agrippa řekl Festovi: »Už mohl být ten člověk na svobodě, kdyby se nebyl odvolal k císaři.« Jakmile bylo rozhodnuto, že pojedeme lodí do Itálie, odevzdali Pavla a ještě některé jiné vězně setníkovi císařské čety jménem Juliovi.

V plánu dojít až do Španělska (v tehdejší době „konec světa“): Řím 15,20-24

Snažím se totiž o to a kladu si za čest, že nekážu evangelium tam, kde jméno Kristovo je už známo. Nechci stavět na cizích základech, neboť stojí v Písmu: 'Ti, kdo o něm nebyli poučeni, uvidí, ti, kdo o něm neslyšeli, porozumějí.' Proto také jsem byl znova a znova zdržován od cesty k vám. Ale teď už v těchto krajinách nenacházím pro sebe žádné pole působnosti. Mnoho let však nosím v sobě touhu přijít k vám, třeba až se vydám do Španělska. A tak doufám, že se na té cestě s vámi uvidím. Trochu se s vámi chci napřed potěšit a pak mě vypravíte na cestu tam.

Text při zastavení na Via Appia

Příchod do Říma: Sk 28,14-16

Tam jsme nalezli bratry a dali se od nich přemluvit, abychom se u nich zdrželi sedm dní. A nakonec jsme přišli do Říma. Tamější bratři už o nás uslyšeli, a proto nám přišli naproti až k Appiovu fóru a ke Třem hospodám. Jakmile je Pavel uviděl, děkoval Bohu a nabyl nové odvahy. Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel povolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal.

Text k meditaci při návštěvě kostela San Paolo alla Regola, kde Pavel velmi pravděpodobně po dva roky v Římě žil a vyučoval


Život v Římě: Sk 28,16-30

Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel povolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal. Za tři dni potom svolal si tamější židovské přední muže. Když se sešli, řekl jim: »Bratři, já jsem neudělal nic proti izraelskému lidu ani proti zvykům přijatým od předků. Přesto však jsem byl z Jeruzaléma v poutech vydán do moci Římanům. Ti mě po výslechu chtěli propustit, protože jsem se nedopustil žádného provinění, za které bych zasluhoval smrt.

Když se však židé proti tomu stavěli, byl jsem nucen odvolat se k císaři, ale ne proto, že bych chtěl na svůj národ něco žalovat. Kvůli tomu jsem si přál, abych vás mohl uvidět a promluvit s vámi. Vždyť pro naději Izraele v Mesiáše nosím tenhle řetěz.« Ale oni mu řekli: »My jsme nedostali o tobě žádnou zprávu z Judska, ani nepřišel nikdo z bratří, aby nás upozornil nebo pověděl o tobě něco špatného. Ale přece bychom se rádi od tebe dověděli, jakého jsi smýšlení; neboť o této sektě víme to, že se všude setkává s odporem.« Dohodli s ním tedy určitý den a sešli se k němu do jeho bytu v počtu ještě hojnějším. On jim od rána do večera vykládal a dosvědčoval Boží království a snažil se je přesvědčit o Ježíšovi důkazy z Mojžíšova Zákona a z Proroků. Jedni se dali jeho slovy přesvědčit, druzí však nevěřili. Když se rozcházeli v neshodě, Pavel jim řekl jen toto: »Správně řekl Duch svatý vašim předkům ústy proroka Izaiáše: ‘Jdi k tomuto lidu a řekni jim: Budete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je pak neuzdravím.’Budiž vám tedy známo: Pohanům je poslána tato Boží spása! Ti jí sluch poskytnou.« Celá dvě léta zůstal pak ve svém najatém bytě a přijímal všechny, kdo k němu přicházeli. Zcela otevřeně a bez překážek hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu.

2 úryvky z Pavlových listů pro meditaci při návštěvě vězení Mamertinum

Mamertinum: 2Kor 1,8-11 + 2Tim 4,9-18

Nechceme, bratři, abyste zůstali bez zpráv o soužení, které nás postihlo v Asii. Velmi těžce, nad lidské síly na nás dolehlo, takže jsme už nevěděli, jak to přežít. Dokonce jsme sami nad sebou už vynesli rozsudek smrti. Ale to všechno se stalo proto, abychom nespoléhali sami na sebe, nýbrž na Boha, který křísí mrtvé. On nás už z tolika nebezpečí života zachránil a také zachrání. Ano, v něj skládáme naději, že nás i nadále bude zachraňovat, když vy nám budete pomáhat svými modlitbami, aby tak za nás jich děkovalo mnoho a mnohonásobně kvůli tomu dobrodiní, kterého se nám dostalo. Chvátej, abys ke mně brzo přijel, protože Démas mě opustil - zamiloval si tento svět - a odešel do Soluně. Krescens odcestoval do Galácie a Titus do Dalmácie, jediný Lukáš je tu se mnou. Vezmi s sebou také Marka, velmi dobře by mi mohl posloužit. Tychika jsem poslal do Efesu. Až půjdeš, vezmi s sebou můj plášť, který zůstal v Troadě u Karpa, také knihy a hlavně pergameny. Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Pán mu odplatí podle jeho skutků. I ty se měj před ním na pozoru, protože se postavil našemu kázání naprosto nepřátelsky. Při mé první obhajobě nikdo se mě nezastal, všichni mě opustili. Kéž je jim to odpuštěno! Avšak Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli lidé ze všech národů. A tak jsem byl vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro nebeské království. Jemu buď sláva na věčné věky! Amen.

2 vyznání/duchovní závěť apoštola Pavla při návštěvě místa jeho mučednické smrti a u jeho hrobu

Tre fontane: Flp 3,3-14

Správně obřezaní jsme my, protože sloužíme Bohu způsobem vnitřním, hledáme svou chloubu v Kristu Ježíši a nespoléháme se na ty vnější věci, ačkoli já bych se mohl spoléhat i na ně. Myslí-li někdo jiný, že se může spoléhat na ty věci vnější, já bych to mohl tím spíše: osmý den jsem byl obřezán, pocházím z izraelského národa, z Benjamínova kmene, jsem Hebrej a syn hebrejských rodičů, co se Zákona týká farizeus, co do horlivosti jsem byl pronásledovatel církve, a co do spravedlnosti, která spočívá v zachovávání Zákona, byl jsem bez úhony. Ale v čem jsem dříve viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za škodu. Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista a byl s ním spojen; nemám přece vlastní spravedlnost, která se získá zachováváním Zákona, ale tu, která se dává tomu, kdo věří v Krista, totiž tu, která přichází od Boha a spočívá na víře. Tak na sobě poznám Krista i moc jeho zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení; a protože umřel on, i já mu chci být v tom podobný. Potom, jak doufám, dosáhnu i vzkříšení z mrtvých. Tím neříkám, že už bych toho dosáhl nebo že už jsem dokonalý; ale ze všech sil se snažím to uchvátit, protože i mne samého uchvátil Kristus Ježíš. Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to uchvátil. Ale o jedno mi jde: nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Krista Ježíše.

Hrob v Bazilice sv. Pavla za hradbami: Flp 1,20-21

Pevně očekávám a mám naději, že v ničem nedojdu hanby, ale že i teď jako vždycky budu moci svým neohroženým počínáním na sobě Krista oslavit, ať svým životem, ať svou smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem.

Modlitba pro každého poutníka (i pro toho „jen virtuálního“)

Apoštole Pavle, který jsi svými slovy, listy

i celým životem sděloval pravdu evangelia,

inspiruj mne, když čtu tvé „dopisy církvi a přátelům“,

abych i já, tam kde žiji,

hlásal(a) naši jedinou spásu – Ježíše Krista.

Amen.