MODLÍME SE s PAVLEM a na jeho přímluvu

I když se nevydáš na pouť do zemí, kde Pavel žil a působil, přesto můžeš putovat spolu s ním nad stránkami Nového zákona. V jeho listech najdeš krásné modlitební hymny (jsou součástí i denní modlitby církve – o tom trošku příští pondělí), dnes ti nabízím několik modliteb na přímluvu sv. Pavla.

Nevím, zda v běžných modlitebních knížkách se takové modlitby najdou… Já jsem vzala do ruky Modlitby paulínské rodiny a z nich vybrala ty, které se nevztahují přímo k našemu specifiku (ať už k řeholnímu životu a nebo profesně k různým sdělovacím prostředkům konkrétně) a které jsou tedy vhodné pro kohokoliv, koho postava sv. Pavla oslovila…

Za národ

Svatý Pavle, učiteli národů, shlédni s láskou na tento národ a na jeho syny. Tvé srdce se otevřelo, aby přijalo a objalo všechny národy Kristovým pokojem. Nyní z nebe tě Kristova láska pohání, osvětlovat všechny světlem evangelia a nastolovat království lásky. Vzbuď duchovní povolání, posiluj dělníky evangelia a vzbuzuj ve všech srdcích vnímavost pro hlas Božského Mistra. Ať tento národ stále více nachází v Kristu cestu, pravdu a život. Ať stále hledá Boží království a jeho spravedlnost. Ať světu zazáří Kristovo světlo.Svatý apoštole, osvěcuj, posiluj a žehnej nám všem. Amen.

Prosba o trpělivost

Modlitba, která se nachází už mezi prvními paulínskými modlitbami. Byla pravděpodobně složena pro potřebu vyprošovat si na přímluvu a podle vzoru sv. Pavla duchovní sílu tváří tvář těžkým začátkům. Slovo trpělivost v italštině (pazienza) etymologicky odkazuje na „schopnost trpět“ (patire), tedy podstoupit a snášet osobní utrpení a především odpor a překážky, s nimiž se první členové paulínské rodiny v apoštolátu setkávali.

 

 

Svatý Pavle, který ses z pronásledovatele těch, kdo nosí jméno křesťan, stal horlivým apoštolem, a který jsi proto, aby byla známa Ježíšova spása až na sám konec země, trpěl ve vězení, při bičování, kamenování, při ztroskotání na moři a vůbec během všeho pronásledování, a nakonec jsi zaplatil do poslední kapky krve, vypros nám, abychom dokázali slabosti, soužení a neštěstí přítomného života přijímat jako projevy Božího milosrdenství tak, aby nás tyto těžké momenty „pozemského vyhnanství“ neoslabovaly, ale činily nás stále věrnějšími a zapálenějšími ve službě Bohu. Amen.

 

 

Žij znovu, svatý Pavle!

Invokace ke sv. Pavlu, kterou zakončil náš zakladatel své kázání v den Slavnosti sv. Pavla (v paulínské rodině se slaví 30. 6.) v roce 1934. Zde to ještě není zmíněno, ale já si to spojuji s jednou ze základních myšlenek bl. Alberiona, že paulínská rodina má být „živým Pavlem dneška“.

 

Ožij, Pavle, znovu s tvou moudrostí, duchem, úsilím a horlivostí, s tvou svatostí!Ožij a osvěcuj zatemnělé mysli, žij a podpírej horlivé apoštoly našich dnů v jejich „zápasech“; žij a přinášej duším, jež si zamilovaly intimní dialog s Bohem, povznesení mysli a kontemplaci!Žij v nás tak, jako jsi uváděl v život svatého Marka, Lukáše, Tita a Timoteje, Teklu…!

 

Litanie ke sv. Pavlu

Tyto litanie mají zajímavou historii. Byly složeny 1936 v Číně jedním italským biblistou na popud paulínských misionářů a 1949 byly dokonce v Shangaji zhudebněny členem městského orchestru. Text i partitura se až pak dostaly do Itálie.

Mimochodem, je malým biblickým kvízem pro tebe najít místa v Písmu, odkud jsou převzaty jednotlivé citace (to je typický znak paulínských modliteb).

 

(Text litanii vysel take na zalozce v cestine.)

 

Lásko Boha Otce, zachraň nás.
Milosti našeho Pána Ježíše Krista, oživ nás.
Seslání Ducha svatého, posvěť nás.


Svatý Pavle, oroduj za nás.
Ty, kterého Bůh zahrnul milosrdenstvím,
Ty, jemuž se zjevil Boží Syn,
Ty, jenž ses stal nástrojem, který si Kristus vyvolil,
Ty, který jsi byl určen za hlasatele pravdy, apoštola a učitele národů,
Ty, jehož apoštolát byl potvrzován zázraky a znameními,
Ty, který jsi byl věrným služebníkem rodící se církve,
Ty, který jsi národům daroval Kristovo evangelium i celý svůj život,
Ty, který jsi nosil křesťany v srdci i ve svých okovech,
Ty, jenž jsi byl ukřižován s Kristem,
Ty, v němž žil a působil Kristus,
Ty, který jsi nemohl být odloučen od lásky Kristovy,
Ty, který jsi snášel vězení a útrapy,
Ty, který jsi trpěl bolesti a nebezpečí,
Ty, který jsi byl ještě v těle uchvácen do nebe,
Ty, který jsi oslavil svou službu,
Ty, který jsi po skončení svého běhu očekával věnec spravedlnosti,

Beránku Boží, který jsi obrátil Pavla pronásledovatele, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který jsi korunoval Pavla, apoštola, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který jsi oslavil Pavla, mučedníka, smiluj se nad námi.


K: Svatý Pavle apoštole, ty jsi vyvoleným nástrojem -
L: - jsi hlasatelem pravdy po celém světě.

Modleme se: Bože, který jsi působením apoštola Pavla učil všechny národy Kristově pravdě, dej, prosíme, abychom, když slavíme jeho památku, zakoušeli jeho mocnou přímluvu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

 

Modlitba při příležitosti Roku sv. Pavla

A aby snad někdo neřekl, že nedám šanci něčemu „nepaulínskému“, tak jsem našla modlitbu biblisty a arcibiskupa diecéze Lanciano–Ortona Mons. Carla Ghidelli, která vyšla v našem italském nakladatelstvíJ v knížečce, kterou o prázdninách chci přeložit a zřejmě zde publikovat její části. Jedná se vlastně o Pastýřský list, který poslal svým věřícím, aby lépe prožili Rok sv. Pavla.

 

Bože, náš Pane a Otče, na přímluvu svatého Pavla apoštola tě prosíme:
- Posvěť naše rodiny a učiň z nich autentická ohniska výchovy ke křesťanskému životu.
- Zažehni v srdcích mnoha mladých touhu sloužit ti jako Pavel tím, že budou šířit evangelium.
Sešli své církvi mnohé a svaté kněze, věrohodné svědky tvé lásky.
- Učiň, ať naše společenství v tomto roce věnovaném sv. Pavlu, roste v lásce k tobě a k bratřím.
Amen.

Jedno album - jak jinak- plne svateho Pavla. Alespon poznas, kde vsude sebou nosim fotak:-)

Zde je ukazka jedne ze zalozek, ktere me spolususetry v Praze vydaly.
Z druhe strany je text litanii.