Pavel Římanům (Andrea z Říma)
spolupracovníkům na díle Kristově 

 

Přátelé,

právě jsem se vrátila z polodenní pouti po stopách sv. Pavla v Římě (kde, jak a co + fotéčky, abyste nic nepřehlédli – viz pozdější příspěvek i s fotoalbem). Protože dnes a zítra vrcholí Týden komunikace a zítra je i Světový den modliteb za sdělovací prostředky, chtěla jsem se podělit o nějaký další poklad z naší paulínské pokladnice. Je toho hodně… Nakonec jsem se však rozhodla - ne náhodou (dnešní pouť má na tom velkou zásluhu, rovněž tak při návratu z pouti nalezená knížečka u vchodu do našeho sanktuária s titulem „Mí spolupracovníci evangelia“) - seznámit vás s Pavlovými spolupracovníky – za jeho života a především s těmi dnešními! Mezi ně může totiž patřit každý!

 

Pohled do časů apoštola Pavla

Kdo alespoň trošinku čte nedělní texty mše svaté a nebo dokonce (!) sám o sobě vezme do ruky Nový zákon, ví že jeho „nejtlustší“ část tvoří Pavlovy listy (jejichž autorem je sv. Pavel a nebo mu jsou připisovány). Kdo čte ještě o něco více a dává si pozor, objeví, že sv. Pavel nebyl samotář, morous či nepřítel společnosti, zkrátka že to nebyl žádný sólista, ale „děsně společenský a chytrý“ apoštol. V Listě Římanům, na samotném závěru, celou 16. kapitolu tvoří pozdravy jeho spolupracovníkům (schválně, kolik z nich je žen!!!). Komu by to nestačilo, ať hledá dál, třeba ještě v Listu Filipským (4, 2-3).

 

„Pozdravujte Prisku a Akvilu, kteří se mnou pracovali pro křesťanskou víru a nasadili pro mě vlastní život; jsem jim zavázán k vděčnosti nejen já, ale i všecky církevní obce pohanokřesťanů. Posílám pozdrav i věřícím, kteří se shromažďují v jejich domě. Pozdravujte mého drahého Epaineta; on je první z Asie, který přijal víru v Krista. Pozdravujte Marii, která se pro nás hodně napracovala. Pozdravujte mé krajany Andronika a Junia; byli se mnou společně ve vězení, jsou velmi váženi mezi apoštoly a stali se křesťany ještě přede mnou. Pozdravujte Ampliáta, mám ho v Pánu rád. Pozdravujte Urbana, našeho spolupracovníka v křesťanské víře, a mého milovaného Stachyna. Pozdravujte Apella, osvědčeného křesťana. Pozdravujte křesťany z Aristobulova domu. Pozdravujte mého krajana Herodiona. Pozdravujte křesťany z Narcisova domu.Pozdravujte Tryfainu a Tryfosu, které pracují pro Pána. Pozdravujte milovanou Persidu, která se pro víru mnoho napracovala. Pozdravujte Rufa, vyvoleného křesťana, a jeho matku, která je zároveň i matkou mou. Pozdravujte Asynkrita, Flegona, Hermu, Patrobu, Herma a ostatní tamější bratry. Pozdravujte Filologa a Julii, Nerea a jeho sestru, Olympa a všecky křesťany u nich.“

 

Tak verše 2-15. Ve verších 1.21-23 jsou jména těch, kteří v tu dobu byli s nim:
„Doporučuji vám naši sestru Foibu, jáhenku církevní obce v Kenchrejích. Pozdravuje vás můj spolupracovník Timotej a moji krajané Lukios, Jason a Sosipater. Připojuji křesťanské pozdravení já, Tercius, který tento list píšu. Pozdravuje vás Gájus, hostitel můj i celé církevní obce. Pozdravuje vás městský důchodní Erastos a bratr Kvartus.“

Fíha! Tušili jste to? A to zdaleka nejsou všechna jména těch, s kterým Pavel na svých apoštolských cestách sdílel únavu, ústrky i radost. Můj milý apoštol si totiž uměl nacházet a získávat spolupracovníky, uměl je zapojit do díla, svěřit jim úkoly, pamatoval na ně, psal jim, povzbuzoval je.

A proč jsem na začátku tvrdila, že se každý může stát Pavlovým spolupracovníkem? Je jím každý, kdo se připojuje k hlásání evangelia, kdo pracuje pro Pána a křesťanskou víru, kdo se může označovat za osvědčeného křesťana….

Pohled do současnosti
Dogmatická konstituce o církvi Lumen gentium (Světlo národů) přijatá na 2. vatikánském koncilu v roce 1964 (předpokládám, že dokumenty 2VK netvoří knihovničku valné většiny z vásJ a proto si dovolím citovat) se věnuje i laikům (jak jinak, když je o církvi) a kdo by to řekl, docela dost moderně mluví i o jejich důležité úloze v církvi. 

APOŠTOLSKÝ ŽIVOT LAIKŮ (výběr z článku 33)
Laici shromáždění v Božím lidu a zapojení do Kristova těla pod jednou hlavou jsou všichni bez výjimky povoláni, aby se jako živé údy ze všech svých sil, přijatých z dobrodiní Stvořitele a z milosti Vykupitele, přičiňovali o vzrůst církve a její neustálé posvěcování. Apoštolát laiků je účast na vlastním spásném poslání církve. … Laici jsou však povolání zvláště k tomu, aby učinili církev přítomnou a činnou na těch místech a za těch okolností, kde se může stát solí země jenom jejich prostřednictvím. Tak je každý laik vlivem svých přijatých darů svědkem a zároveň živým nástrojem poslání církve „podle míry Kristova darování“ (Ef 4,7). Kromě tohoto apoštolátu, který je úkolem všech věřících křesťanů vůbec, mohou být laici povoláni různým způsobem ještě k bližší spolupráci s apoštolátem hierarchickým, podobně jako muži a ženy, kteří pomáhali apoštolu Pavlovi při hlásání evangelia a mnoho pracovali v Pánu (srov. Flp 4,3; Řím 16,3n) 

ÚČAST LAIKŮ NA KRISTOVĚ UČITELSKÉM ÚŘADU (výběr z článku 35)

Kristus, veliký prorok, hlásal Otcovo království svědectvím života a mocí slova. Dokud se plně nezjeví ve své slávě, vykonává svůj prorocký úřad nejen prostřednictvím hierarchie učící jeho jménem a mocí, ale též prostřednictvím laiků; proto je ustanovuje svými svědky a vybavuje smyslem pro víru a milostí slova (srov. Sk 2,17-18; Zj 19,10), aby síla evangelia zářila v každodenním životě, rodinném i společenském. … tak se laici stávají zdatnými hlasateli víry v to, co nevidíme (srov. Žid 11,1), jestliže neváhají s životem z víry spojovat vyznání víry. Toto šíření evangelia, totiž Kristovo poselství hlásané i svědectvím života i slovem, dostává zvláštní ráz a zvláštní účinnost, protože se uskutečňuje v běžných světských podmínkách. …  Proto laici i tehdy, když se zabývají časnými věcmi, mohou a mají vykonávat hodnotnou činnost pro evangelizaci světa. … Mnozí z nich věnují všechny své síly apoštolské práci; všichni však jsou povinni spolupracovat pro rozšíření a růst Kristova království ve světě. Proto nechť se laici neúnavně snaží o hlubší poznání zjevené pravdy a snažně si vyprošují od Boha dar moudrosti.  

 

 

Pavel s nejmilejším spolupracovníkem Timotejem (ten druhý může nést i tvé jméno)

 

 

 

Ale kdo se může stát a považovat za Paulínského spolupracovníka? Že už jsem to napsala?! Kdepak, trochu jsem pozměnila slovo. Existují totiž tzv. Paulínští spolupracovníci. Tady v Itálii je jich dost. Když jsem odjížděla do noviciátu, v ČR ještě žádný nebyl. Teď už vím, že až se vrátím, i doma najdu „přátele a spolupracovníky“ sv. Pavla. Z čehož mám velkou radost a protože vím, že i oni čtou můj blog, právě teď vám mávám: 2:)  a pamatuji v modlitbě, však víte!

  

Náš zakladatel bl. Jakub Alberione vlastně hned na začátku, kdy ještě ani neexistovala celá Paulínská rodina, vedle paulínů a paulínek, založil Sdružení paulínských spolupracovníků“ (1917). Neboť chápal, že po boku těch, kteří se zasvěcují celým životem, může stát mnoho dalších, kteří si přejí spolupracovat.

Jsou to laikové, kteří věří v hodnotu paulínské spirituality, a ačkoli zůstávají ve svém stavu, jsou duchem a prací spojeni s celou Paulínskou rodinou. Jsou její „prodlouženou rukou“, tj. těmi, kteří se zapojují do šíření apoštolátu Paulínské rodiny. Proto se snaží žít (a jsou v tom doprovázeni) podle paulínské spirituality, zaměřené na Ježíše Mistra, v duchu svatého Pavla a v touze hlásat evangelium všemi prostředky: katechezí, zakládáním farních knihoven, vydáváním a distribucí knih, aktivní účastí v rozhlase a televizi, pořádáním tématických večerů a výstav, tvorbou webových stránek, organizací různých akcí, atd.  Samozřejmě se podílí i modlitbou, zvl. za sdělovací prostředky…

 

 Desatero paulínských spolupracovníků podle bl. Alberiona

Paulínský spolupracovník
1. Uskutečňuje své posvěcení podle vlastního životního stavu následováním Ježíše, Božského Mistra, Cesty, Pravdy a Života, s pomocí Panny Marie Královny apoštolů a v duchu svatého Pavla.
2. Čte, rozjímá, žije a šíří evangelium. 
3. V souladu s Kristem: zná, věří a miluje. 
4. Hlásá a svědčí jako sv. Pavel: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“
5. Žije eucharisticky a vrací darovanou lásku v nejrůznějších formách apoštolátu. 
6. Vyznačuje se hlubokou láskou k Církvi: sleduje a zapojuje se do dění ve svém křesťanském společenství.
7.  Myslí i srdcem je spojen s Paulínskou rodinou, se kterou se modlí, spojuje v oběti a spolupracuje.  
8. Je pozorný ke znamením času a usiluje o to, aby se ke všem skrze sdělovací prostředky dostalo Slovo světla a pravdy.
9. Tak jako Maria, Královna apoštolů a první spolupracovnice na díle vykoupení, nese světu Syna, Ježíše Krista, Cestu, Pravdu a Život, Mistra a Pastýře, ukřižovaného a vzkříšeného. 
10. V důvěrném spojení s Kristem, tak jako sv. Pavel, s odvahou a nadějí čelí obtížím a obětem svého misijního poslání.

(Toto je můj zatím neoficiální překlad podle originálního textu z roku 1954 – schválenou verzi mají sestry v pražské komunitě.) 

Apoštol Pavel se "spolupracovníkem" Titem 

 

Pozdrav pro tebe od sv. Pavla:
Těm, co se lopotí při šíření evangelia spolu se mnou,
a jejichž jména jsou zapsána v knize života:
Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi! Amen.