Otčenáš povolání

 

V týdnu modliteb za povolání kupodivu nepřináším žádný konkrétní příklad, ale modlitbu,  kterou náš zakladatel bl. Jakub Alberione svěřil našim „sestřenkám“ apoštolínkám (ofic.název Istituto Regina degli Apostoli per le vocazioni –více o nich na konci článku), když je zakládal v roce 1957.

Původně se jmenovala Otčenáš povolání, dnes nese název Sebeobětování za povolání (bohužel český překlad nezní vůbec tak dobře jako oba názvy v originálu). Je to varianta modlitby, kterou se paulínky a paulíni modlí za sdělovací prostředky, tzv. Pavlovské sebeobětování (její text a to, jak jsem si ji přisvojila a obohatila o konkrétní úmysly najdete v „paulínské studně“ někdy v květnu). 

Modlitba je to velmi specifická a nemyslím si, že byste si ji hned přepsali do deníčkuJ Nabízím ji jako variantu přímluv ke společné modlitbě. A nebo jako inspiraci k modlitbě za konkrétní lidi kolem vás (za ty, co se rozhodují a hledají své místo; za ty, kdo jsou již ve formaci; za seminaristy; za ty, kterým brání rodiče nebo i za ty, kteří tuší, že jsou voláni, ale nemají nikoho, kdo by jim pomohl a doprovázel je, ale také třeba za ty kněze či řeholníky, kteří odešli, nebo jako vyprošování požehnání těm, kteří žijí své povolání naplno a  snaží se napomoci i dalším objevit krásu života s Bohem…)

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, spolu se všemi kněžími ti obětuji Ježíše v Hostii a sebe sama.

  • Klaním se ti a děkuji ti, protože skrze svého Syna jsi původcem kněžství, zasvěceného života a každého povolání.
  • Odprošuji tvé otcovské srdce za ty, kteří zanedbali nebo zradili své povolání nebo mu kladli překážky.
  • V Ježíši Kristu ti znovu odevzdávám všechno, co ti, které jsi povolal, odepřeli tvé slávě, bližním a sobě samým.
  • Prosím za to, aby všichni pochopili výzvu Ježíše Krista: „Žeň je hojná, ale dělníků málo, proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“
  • Prosím za to, aby se všude vytvořilo rodinné, náboženské a společenské prostředí, které by napomáhalo k rozvoji povolání.
  • Prosím za to, aby rodiče, kněží a vychovatelé svým slovem i materiální a duchovní pomocí otevírali povolaným cestu.
  • Prosím za to, aby vzorem při veškeré orientaci a formaci povolání byl Ježíš Mistr, Cesta, Pravda a Život.
  • Prosím za to, aby povolaní byli svatými a aby se stali světlem světa a solí země.
  • Prosím za to, abychom všichni uznali svou nevědomost, ubohost a nutnost vždy pokorně setrvávat před svatostánkem s prosbou o světlo, milost a dar zbožnosti.

Bohu díky za velké množství přátel, kteří jsou na cestě přede mnou a nebo i těch „mladších“, kteří činí první krůčky (našli by se i tady na Signálech!). Je mnoho i dalších, kteří hledají a jejichž jména mám zapsána právě na okraji této modlitby (ale také v srdci) a na které zvláště v tomto týdnu a pak také každý čtvrtek pamatuji. - Nejsme sice apoštolínky, ale naše noviciátní skupina cítí velmi silně výzvu k modlitbě za povolání , o to víc já, když jsem z takového ateistického úhoru:-)

 

Nabízím ti tedy možnost, že si tvé jméno či jméno někoho z tvého okolí ještě vtěsnám k těm dalším jménům a také ho přidám k jménům na naší noviciátní modlitební nástěnce.

 

Vkládám tento článek a odcházím na adoraci. Budu při ní pamatovat i na tebe, kdo právě čteš tento článek. (Bůh zcela jistě mou modlitbu „uplatní“ kdekoliv v tvém životěJ)

 

Slova modlitby, kterou jsem vyslovila v den svého biřmování, když jsem Marii prosila o pomoc na mé cestě hledání, a kterou se modlím stále: Ať jako Maria dokáží všechny duše na tvé povolání odpovědět FIAT (staň se). Zdrávas Maria…

 

Maria Magdalena, hledala sveho Pana a uslysela vyslovit sve jmeno...

 

 

 

PS: Slíbený „dodateček“ o tom, kdo jsou sestry apoštolínky: jejich posláním je probouzet a udržovat pozornost k Božímu volání. Tedy se modlí za povolání, napomáhají při pastoraci povolání jiným institutům, kněžím, pastoračním asistentům a co já vím komu ještě a také pořádají rekolekce a mladé lidi doprovázejí na cestě rozlišování svého povolání. V skrytu duše doufám, že třeba jednou budou působit i v ČR. Zatím nejblíže k nám jsou v Polsku.